دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

وکیل متخصص اعاده دادرسی

لینک مقاله وکیل اعاده دادرسی را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/retrial-lawyer

استفاده از وکیل متخصص اعاده دادرسی با توجه به تجربه و تسلطی که در اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی و کیفری دارد بهترین راه حل در اعاده دادرسی پرونده ها در مراجع قضایی است.

اعاده ‌دادرسی در نظام حقوقی ایران به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود. در مرحله اول نسبت به قبول یا رد درخواست اعاده ‌دادرسی اظهارنظر قضایی صورت می‌گیرد. در مرحله دوم در فرض قبول درخواست، نسبت به ماهیت درخواست رسیدگی و حکم مقتضی صادر میشود. # وکیل اعاده دادرسی

دراین مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • تعریف اعاده دادرسی
 • اعاده ‌دادرسی مدنی
 • انواع اعاده ‌دادرسی مدنی
 • اعاده ‌دادرسی اصلی
 • اعاده ‌دادرسی طاری
 • جهات اعاده‌ دادرسی مدنی
 • تشریفات درخواست اعاده دادرسی
 • تشریفات رسیدگی در اعاده دادرسی
 • قرار قبولی اعاده‌ دادرسی
 • قرار رد اعاده دادرسی
 • نتیجه دادرسی اعاده دادرسی
 • تشریفات رسیدگی اعاده دادرسی
 • موارد اعاده دادرسی حقوقی
 • رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی
 • تصحیح رأی در مرحله اعاده دادرسی
 • نحوه اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی
 • تمدید مهلت در اعاده دادرسی
 • مرجع صالح رسیدگی به اعاده دادرسی
 • وکیل متخصص اعاده دادرسی اوان

مشاوره

تعریف اعاده دادرسی

وکیل اعاده دادرسی، اعاده دادرسی را اینگونه تعریف کرده است که اعاده‌دادرسی یک روش استثنایی و فوق العاده اعتراض به آرای محاکم است که به موجب آن پرونده ای که با رای قطعی مختومه شده است، مجدداْ مفتوح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اعاده‌دادرسی در بین روش های فوق العاده شکایت از آراء از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است.

در حقیقت این طریق شکایت، موجب می شود که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته و اختلاف طرفین، به درخواست محکوم علیه دوباره نزد همان مرجع صادر کننده حکم مورد رسیدگی قرار گیرد. اعاده‌دادرسی در نظام حقوقی ایران به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود. در مرحله اول نسبت به قبول یا رد درخواست اعاده ‌دادرسی اظهارنظر قضایی صورت می‌گیرد.در مرحله دوم در فرض قبول درخواست نسبت به ماهیت درخواست رسیدگی و حکم مقتضی صادر میشود.

اعاده‌دادرسی مدنی

مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعاده‌دادرسی در امور مدنی اختصاص دارد. # وکیل اعاده دادرسی

انواع اعاده ‌دادرسی مدنی

اعاده‌دادرسی مدنی بر اساس اینکه حکم مورد درخواست اعاده‌دادرسی، چه نقشی علیه درخواست ‌کننده داشته باشد، به دو نوع اصلی و طاری تقسیم میشود.

اعاده ‌دادرسی اصلی

این نوع اعاده‌دادرسی زمانی است که درخواست کننده‌ای که حکم به ضرر وی صادر شده است، براساس بند الف ماده ۴۳۲ قانون ایین دادرسی مدنی به طور مستقل نسبت به آن حکم درخواست اعاده‌دادرسی می نماید.

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
اعاده‌دادرسی طاری

این نوع اعاده‌دادرسی زمانی است که حین رسیدگی به یک پرونده، یکی از طرفین برای پیروزی در دعوا، حکم قطعی صادره از محکمه‌ای را به عنوان دلیل اثبات ادعای خود ارائه می‌کند و براساس بند ب ماده ۴۳۲ قانون ایین دادرسی مدنی طرفی که حکم به ضرر وی ارائه شده است، نسبت به آن درخواست اعاده‌دادرسی می‌نماید.

جهات اعاده‌ دادرسی مدنی

وکیل اعاده دادرسی در مورد جهات اعاده دادرسی توضیح داده است که برطبق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به احکامی که قطعیت یافته می‌توان به جهات ذیل درخواست ‌اعاده دادرسی نمود:

 • موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
 • حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
 • وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
 • حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد، بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
 • طرف مقابل درخواست کننده اعاده‌دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
 • حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
 • پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده‌دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

تشریفات درخواست اعاده دادرسی

وکیل متخصص اعاده دادرسی، تشریفات لازم در درخواست اعاده دادرسی را شرح داده است که متقاضی اعاده‌ دادرسی اصلی مکلف است، علاوه بر رعایت تشریفات شکلی درخواست تقدیم دادخواست با شرایط قانونی و پرداخت هزینه ی اعاده‌دادرسی، مهلت‌ بیست روزه  برای اشخاص داخل کشورو دو ماهه  برای اشخاص خارج از کشوررا جهت طرح درخواست اعاده‌دادرسی رعایت نماید و در مهلت قانونی مقرر، دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقدیم کند، در غیر این صورت درخواست اعاده‌دادرسی رد می‌گردد.

این مهلت‌ها در مواد ۴۲۷ الی ۴۳۰  قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده اند. متقاضی همچنین مکلف است جهت اعاده‌دادرسی را به طور دقیق مشخص نماید زیرا دادگاه، فقط به جهت اعلام شده توسط متقاضی رسیدگی می‌کند و سایر جهات احتمالی را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.

متقاضی اعاده‌دادرسی طاری مکلف است در محکمه‌ای که حکم به ضرر او ارائه شده است، درخواست اعاده‌دادرسی را مطرح و در مدت ۳ روز پس از درخواست، دادخواست خود را به دادگاهی که حکم در آنجا به عنوان دلیل ارائه شده، تقدیم نماید.

وکیل اعاده دادرسی

تشریفات رسیدگی در اعاده دادرسی

با وصول پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی این دادگاه غالباً در وقت فوق العاده و بدون احضار طرفین، پرونده را بررسی می‌کند و ابتدا قبل از آنکه وارد رسیدگی ماهیتی شود، نسبت به اساس درخواست شکل درخواست اظهارنظر مینماید.

این اظهارنظر در قالب یکی از دو قرار ذیل است:

قرار قبولی اعاده‌ دادرسی

در صورتیکه دادگاه وجود همه شرایط ذیل را احراز نماید، مبادرت به صدور قرار قبولی اعاده‌ دادرسی می‌نماید:
 • درخواست در مهلت های مقرر طرح شده باشد.
 • درخواست اعاده‌دادرسی منطبق بر یکی از جهات مندرج در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد.
 • ادله ابرازی متقاضی اعاده‌دادرسی متناسب با جهت مورد درخواست باشد است.
 • ادله ابرازی شرایط قانونی مربوطه را داشته باشد.

با صدور قرار قبولی اعاده‌دادرسی، پرونده از حالت مختومه خارج و مجدداً در مسیر رسیدگی قرار می‌گیرد: برای آن وقت رسیدگی تعیین می‌شود و طرفین احضار می گردند و از آن پس همانند سایر پرونده‌های جریانی با آن برخورد شود و تشریفات رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر  برحسب اینکه حکم موضوع اعاده‌دادرسی، حکم بدوی قطعیت یافته یا حکم قطعی بوده باشد نسبت به آن اجرا می‌گردد.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

قرار رد اعاده دادرسی

وکیل اعاده دادرسی در مورد قرار رد اعاده دادرسی توضیح داده است، در صورتیکه دادگاه یکی ازشرایط چهارگانه قرارقبولی اعاده دادرسی را احراز نکند. برای مثال درخواست خارج از مهلت باشد یا ادله ابرازی خواهان متناسب با جهت درخواست نباشد یا اساساً جهت اعلام شده توسط خواهان، جزو موارد هفتگانه مندرج در ماده ۴۲۶ نباشد، دادگاه قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر مینماید و پرونده مختومه و بدون اقدام باقی می ماند.

نتیجه دادرسی اعاده دادرسی

بعد از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه به ماهیت دعوا و ادله ابرازی اعاده دادرسی و ادله دفاعیه طرف اعاده دادرسی رسیدگی می نماید. در صورتیکه در ماهیت نیز اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، اقدام به نقض دادنامه مورد اعاده دادرسی و صدور حکم مقتضی به نفع خواهان اعاده دادرسی می نماید. 

تشریفات رسیدگی اعاده دادرسی

بعد از تجویز اعاده دادرسی بر حسب اینکه رای مورد اعاده دادرسی از چه شعبه ای از دیوان صادر گردیده است، پرونده با ذکر دلیل مغایرت رای با شرع یا قانون، به یکی از دو مرجع ارجاع میشود. در صورتیکه رای مورد اعاده دادرسی از شعبه بدوی دیوان عالی صادر شده باشد، پرونده برای صدور حکم ماهیتی به شعبه تجدیدنظر دیوان ارجاع میشود. در غیر این صورت پرونده برای صدور حکم ماهیتی به شعبه هم عرض ارجاع می شود و در نهایت شعبه مرجوع ‌الیه بر اساس نظر رئیس دیوان عالی، رای ماهیتی صادر میکند.

جهت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی رعایت موارد زیر الزامی است و در صورت وجود نقص در دادخواست رفع نقص مطابق قواعد عمومی رفع نقص دادخواست انجام می‌پذیرد.

 • اعاده دادرسی مستلزم تقدیم دادخواست است.
 •  مشخصات و محل اقامت طرفین باید نوشته شود.
 •  مشخصات حکم
 •  مشخصات دادگاه صادرکننده حکم
 • جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی باشد.
 • اگر دادخواست توسط وکیل یا نماینده تقدیم شود، دلیل سمت نیز باید پیوست دادخواست شود.
موارد اعاده دادرسی حقوقی

وکیل متخصص اعاده دادرسی مواردی که در پرونده های حقوقی میتوان اعاده دادرسی نمود بیان کرده است. در قانون آیین دادرسی مدنی مواردی تحت عنوان جهات تقاضای اعاده دادرسی حقوقی شناخته شده است در صورت وجود شرایط تقاضای اعاده دادرسی حقوقی  فرد می تواند به موجب آنها رسیدگی مجدد ماهیتی نزد همان مرجع صادر کننده رأی را تقاضا کند.

شرایط تقاضای اعاده دادرسی مطابق قوانین و مقررات مربوط شامل موارد زیر است :
 • موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده است.
 • صدور حکم بیشتراز خواسته
 • تضاد در مفاد حکم
 • صدور احکام متضاد
 • حیله و تقلب
 • اثبات جعلیت مستند حکم
 • اثبات اصالت سند
 • کشف اسناد و مدارک جدی
 • خلاف شرع بودن
موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده است

در صورتیکه دادگاه حکمی صادر کند که مورد ادعا و تقاضای خواهان نبوده باشد; چنین حکمی در صورت قطعی شدن ، قابل اعاده دادرسی است . به همین دلیل ، خواسته دعوی باید با مفاد حکم صادر شده یکسان باشد .

صدور حکم بیشتر از خواسته

 بنابراین در صورتی که حکم به میزانی بیشتر از خواسته صادر شده باشد، می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود. مثلا در موردی که خواسته خواهان ده میلیون بوده و دادگاه حکمی دوازده میلیون صادر کرده است.

تضاد در مفاد حکم

وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد . مثلا در حالیکه در متن حکم صادره  رابطه اجاره بین طرفین را احراز کرده ، اما رأی بر بی حقی خواهان بدلیل عدم احراز عقد اجاره کرده است .

صدور احکام متضاد

اگر حکم صادره از دادگاه با حکم دیگری که در مورد همان دعوی در آن دادگاه صادر شده است متضاد باشد ، بدون اینکه یک علت قانونی سبب ایجاد چنین تضادی شده باشد ، می توان از آن اعاده دادرسی نمود .

حیله و تقلب

 چنانچه حیله و تقلب طرف دعوی در حکم دادگاه اثر گذاشته باشد ، می توان اعاده دادرسی نمود. مثال در موردیکه یکی از طرفین با وکیل طرف دیگر دعوی تبانی نموده باشد .

اثبات جعلیت مستند حکم

 در صورتیکه حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد، مثل اینکه یکی از طرفین برای اثبات دعوای مالکیت خود به سندی استناد کرده باشد و به وسیله آن در دعوی پیروز شده باشد، اما آن سند جعلی بوده که در این صورت نیز می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود .

اثبات اصالت سند

اگر طرف مقابل دعوی نسبت به سندی که برای اثبات ادعا به آن استناد شده است، ادعای جعل کرده باشد اما بعدا اصالت سند اثبات شود، می توان اعاده دادرسی را تقاضا نمود .

کشف اسناد و مدارک جدید

اگر پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید; که دلیل بر حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود که این اسناد در جریان دادرسی اصلی وجود نداشتند; یا در اختیار متقاضی نبوده اند; می توان اعاده دادرسی نمود.

خلاف شرع بودن

هرگاه حکم قطعی صادره از دادگاه ها به تشخیص ریاست قوه قضاییه خلاف بیّن شرع باشد، می تواند به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب می شود.

رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی

براساس ماده ۴۳۹ قانون آییین دادرسی مدنی دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‎کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎شود. در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، حکم دوم را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی است.

وکیل اعاده دادرسی

تصحیح رأی در مرحله اعاده دادرسی

وکیل اعاده دادرسی در مورد تصحیح رای در مرحله اعاده دادرسی توضیح داده است که تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‎ اعاده دادرسی متضمن آن است، با توجه به ملاک ماده ۳۰۹ و تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از آن ‎که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین در این خصوص اقدام می‌کند.

نحوه اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی

در صورتیکه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض شود; اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است، به حالت پیش از اجرا بازگردد. اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‎شود.

تمدید مهلت در اعاده دادرسی

تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد. مواردیکه با توجه به ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تمدید مهلت مجاز شمرده شده، دو مورد است:

 • برطبق ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی، درصورتیکه شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد، قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور شود یا فوت کند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به مدیر تصفیه‎ شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وراث آغاز می‎شود.
 • برطبق ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی اگر سِمَت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت یا وصایت در دعوا دخالت داشته‎ اند; قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود; مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین می‎شود; آغاز خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه‎ رفع حجر باشد; مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است آغاز می‌شود.
مرجع صالح رسیدگی به اعاده دادرسی

وکیل متخصص اعاده دادرسی در خصوص مرجع صالح رسیدگی به اعاده دادرسی شرح داده است که  بر اساس ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی; مرجع صلاحیت‎ دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است.

بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره‎ ذیل ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی صادر می‎کند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده باشد; این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود; و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم مبادرت به صدور رأی می‌کند که این رأی قطعی خواهد بود.

در صورتیکه جهت درخواست اعاده دادرسی مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود. اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح ذیل می باشد:
 • متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت ‌یافته مرحله‎ بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند.
 • متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به دادستانی کل کشور مراجعه کنند.
 • متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه‎ نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند. # وکیل اعاده دادرسی

وکیل متخصص اعاده دادرسی اوان

استفاده از وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود; و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود. گروه وکلای حقوقی اوان مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده میگیرند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد اعاده دادرسی را  با وکیل متخصص اعاده دادرسی تهران، وکیل اعاده دادرسی مشهد، وکیل اعاده دادرسی قم، وکیل اعاده دادرسی کرج  مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. # وکیل اعاده دادرسی

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*