دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

وکیل متخصص تجدیدنظر خواهی

وکیل تجدیدنظر
لینک مقاله وکیل تجدیدنظر را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/appeals-lawyer

وکیل متخصص تجدیدنظر خواهی، وکیلی است که در خصوص اعتراض به رای در مرحله تجدیدنظر تسلط و تجربه دارد. تجدید نظرخواهی به معنای درخواست رسیدگی مجدد به رای صادرشده توسط دادگاه بوده و یکی از رایج‌ ترین شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آرا وجود دارد.

در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر چنین تشخیص دهد که دادگاه بدوی رسیدگی‌ های لازم را به‌ درستی انجام داده است از تکرار آن خودداری می‌کند و رسیدگی دادگاه بدوی را تایید می‎کند و در غیر این صورت خود رسیدگی را به نحو صحیح انجام داده و رأی شایسته را صادر می‌ نماید.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

 • تعریف تجدیدنظرخواهی
 • آرای قابل تجدیدنظر
 • احکام صادره قابل تجدید نظرخواهی در دعاوی مالی
 • احکام صادره قابل تجدید نظرخواهی در دعاوی غیرمالی
 • احکام  قابل تجدیدنظرخواهی راجع به متفرعات دعوا
 • قرار‌های قابل تجدیدنظرخواهی
 • شرایط تجدیدنظرخواهی
 • جهات تجدیدنظرخواهی در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
 • ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
 • ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
 • ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
 • ادعای عدم صلاحیت قاضی و یا دادگاه صادرکننده رأی
 • ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی
 • ارکان تجدیدنظرخواهی
 • تجدیدنظرخوانده
 • تاریخ  تجدیدنظرخواهی
 • نحوه تقدیم دادخواست دعوای تجدیدنظر
 • نقص دادخواست تجدیدنظرخواهی
 •  موارد نقض رای در مرحله تجدیدنظرخواهی
 • اصلاح رای در مرحله تجدینظرخواهی
 • تجدید نظرخواهی درنظریه مشورتی حقوقی
 • وکیل متخصص تجدیدنظرخواهی گروه وکلای حقوقی اوان

مشاوره

تعریف تجدیدنظرخواهی

وکیل متخصص تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی را اینگونه تعریف کرده است، تجدیدنظر یا پژوهش یکی از روشهای عادی شکایت از آراء است که اصطلاحاً به دوباره قضاوت کردن امری اطلاق میشود که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. در این مرحله عملکرد قاضی مرحله نخستین مورد بازبینی قرارمیگیرد. تجدیدنظرخواهی روش اصلاحی تلقی میشود. از حیث سلسله مراتب قضایی مرجع تجدیدنظر، مرجعی عالی محسوب میشود.

آرای قابل تجدیدنظر

براساس ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردیکه طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. آرای قابل تجدیدنظر در مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.

احکام صادره قابل تجدید نظرخواهی در دعاوی مالی

 وکیل تجدیدنظرخواهی در مورد دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر بیان کرده است که  قانونگذار برطبق بند الف ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد احکام قابل تجدیدنظر بیان کرده است که احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد، قابل تجدیدنظر است؛ بنابراین در مواردی که خواسته پول رایج ایران باشد، در صورتیکه مبلغ مزبور بیشتر از سه میلیون ریال باشد، حکمی‌ که در این دعوا صادر میشود قابل تجدید نظر خواهی است.

حتی اگر محکوم به حکم سه میلیون ریال یا کمتر باشد و یا حکم بر بی حقی خواهان صادر شود. از طرفی دیگر در صورت افزایش یا کاهش خواسته دعوای بدوی، ملاک برای تعیین میزان خواسته جهت تجدیدنظرخواهی مبلغ کاهش یا افزایش یافته می باشد.

احکام صادره قابل تجدید نظرخواهی در دعاوی غیرمالی

کلیه احکام غیرمالی صادره در دعاوی اعم از غیرمالی ذاتی و یا اعتباری قابل تجدیدنظرخواهی است. دعوای غیر مالی دعوایی است که اجرای موضوع آن برای خواهان حقی را که مستقیماً قابل مبادله با پول باشد، نمی‌دهد. مانند نکاح، نسب، طلاق. دعوای غیرمالی ذاتی یعنی حق اصلی مورد ادعا از حقوق غیرمالی باشد، مثال: نسب، زوجیت. اما دعاوی غیرمالی اعتباری دعاوی هستند که اگرچه ذاتاً مالی محسوب می‌شوند،

اما قانونگذار از پاره‌ای جهات آن را در حکم دعاوی غیرمالی دانسته است و در آن تعیینن بهای خواسته لازم نمی‌باشد. مانند خلع ید در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد، درخواست افراز، تقسیم و فروش اموال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد، دعاوی روابط موجر و مستاجر بجز اجور معوقه، مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی.

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید

احکام  قابل تجدیدنظرخواهی راجع به متفرعات دعوا

وکیل تجدیدنظر در مورد متفرعات دعوا در مرحله تجدیدنظرخواهی توضیح داده است که  براساس بند ج. ماده ۳۳۱قانون آیین دادرسی مدنی حکم راجع به متفرعات دعوا نیز در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد قابل تجدیدنظر است. در این خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوا و میزان خواسته هم تاثیری ندارد.

قرار‌های قابل تجدیدنظرخواهی

وکیل تجدیدنظرخواهی در مورد قرارهای قابل تجدیدنظرخواهی توضیح داده است که برطبق ماده ۳۳۲  قانون آیین دادرسی مدنی قرار‌های زیر در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد، قابل تجدید نظر است:

 • قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
 • قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا
 • قرار سقوط دعوا
 • قرار عدم استماع دعوا

در قرارها اصل بر قطعیت است، مگر این که در قانون، استثنایی در نظر گرفته شده باشد؛ بنابراین همه قرار‌ها قابل تجدید نظر نیستند و تنها قرار‌های قطعی فوق الذکر قابل تجدیدنظر می‌باشند.

ثانیاً، قرار‌های مزبور در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد؛ بنابراین در دعاوی مالی اگر خواسته یا بهای آن تا مبلغ سه میلیون ریال باشد قرار‌هایی که در این قبیل دعاوی صادر شود قابل تجدید نظر نیست.

شرایط تجدیدنظرخواهی

براساس ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است. در مورد مبدأ این مهلت نیز قابل ذکر است که تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته با توجه به دادنامه ابلاغ شده احراز می‌گردد و در صورتیکه پرونده مفقود شده باشد، تجدیدنظرخواهی در مهلت فرض می‌شود.

جهات تجدیدنظرخواهی در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی

وکیل متخصص تجدیدنظرخواهی جهات تجدیدنظرخواهی را بر طبق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح ذیل بیان کرده است:

 • ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
 • ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
 • ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
 • ادعای عدم صلاحیت قاضی و یا دادگاه صادرکننده رأی
 • ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی

ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی

مرجع تجدیدنظر فقط به انچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.

ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه

مستندات مذکور که بی اعتباری آن ادعا شده ممکن است حکمی‌باشد و یا موضوعی. جنبه موضوعی دعوا شامل اعمال حقوقی و یا وقایعی است که سبب اولیه طرح دعوا شده و مبنای آن‏را تشکیل می‏دهند. نقطه آغازین‏ دعوا، از طرح امور موضوعی است که ماده‏ ۱۲۵۸ به بعد قانون مدنی، طرق اثبات آن‌ها را برشمرده است.

یعنی به ادله‏‌ای که برای‏ اثبات امور موضوعی دعوا مربوط به اعمال‏ حقوقی و یا مادی وارد می‏شوند، ادله اثبات‏ دعوا گفته می‏شود. امور حکمیی نیز مواد قانونی‏ هستند که با استناد به آنها، خوانده متخلف‏ تشخیص داده شده و محکوم می‏‌گردد.

ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود

در نظام حقوقی ایران، شهادت صرفاً به مثابه ابزار و وسیله‌ای جهت اثبات دعاوی بوده ودر مسیر رسیدن به حقیقت قضیه دارای جنبه طریقی است و چنانچه شاهد شرایط مقرر در قانون را نداشته باشد، می‌توان بی اعتباری رأی مستند بر آن را درخواست کرد.

ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

دادگاه به عنوان مرجع احقاق حق، موظف است به دلایل ابرازی طرفین رسیدگی نماید و در صورت عدم توجه به دلایل ابرازی، فرد می‌تواند بی اعتباری رأی مذکور را درخواست نماید.

ادعای عدم صلاحیت قاضی و یا دادگاه صادرکننده رأی

وکیل تجدیدنظرخواهی در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی و یا دادگاه صادر کننده رای به عنوان یکی از جهات تجدیدنظرخواهی  توضیح داده است که جهات رد دادرس در ماده ۹۱ ذکر گردیده است و چنانچه قاضی صادرکننده رأی علی رغم وجود یکی از این جهات، به دعوا رسیدگی نموده باشد، رأی او فسخ خواهد گردید.

مطابق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. اما چنانچه دادگاهی علیی رغم فقدان صلاحیت به پرونده‌ای رسیدگی نماید، موجب فسخ رای صادره از آن دادگاه در مرحله تجدیدنظر خواهد شد.

ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی

مطابق اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی حکم دادگاه باید مستند به قانون باشد و با توجه به این که نظام حقوقی ما یک نظام قانونی است می‌توان گفت که مطابقت با مقررات قانونی ارجحیت دارد و تطبیق قوانین با موازین شرعی وظیفه شورای نگهبان در مرحله وضع قانون است.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

ارکان تجدیدنظرخواهی

وکیل متخصص تجدیدنظر ارکان تجدیدنظرخواهی را توضیح داده است که طرفین دعوای تجدیدنظر اصولاً همان اصحاب دعوای نخستین هستند و البته در مواردی نیز اشخاص ثالث ممکن است در مرحله تجدیدنظر نقش پیدا کنند. براساس ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظرخواهی دارند طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها می باشند.

البته با توجه به این که نفع داشتن یکی از شروط اقامه دعوا می‌باشد، در مرحله تجدیدنظر نیز شخصی می‌تواند تجدیدنظرخواه قرار بگیرد که حداقلبخشی از رأی مبنی بر محکومیت وی باشد. منظور از نماینده قانونی نیز ولی، قیم و وصی محکوم علیه و یا مدیر شرکت محکوم علیه می‌باشد. مدیر شرکت در صورتی مجاز به تجدیدنظرخواهی است که صاحب امضای مجاز شمرده شود.

تجدیدنظرخوانده

تجدیدنظرخوانده نیز یکی از اصحاب دعوای نخستین است که رأی کلاً یا جزئاً به نفع وی صادر شده باشد. تفاوتی نمی‌کند که از اصحاب دعوای اصلی باشد یا به عنوان ثالث وارد دعوا شده باشد. شروع رسیدگی در مرحله تجدید نظر نیز مانند مرحله نخستین مستلزم درخواست محکوم علیه دعاوی نخستین می‌باشد و مطابق ماده ۳۳۹؛ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌ صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

تاریخ  تجدیدنظرخواهی

دفتر دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاه باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگه‌های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می شود. درصورتیکه دادخواست به‌دفتر مرجع تجدید نظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادرکننده رأی‌ارسال می‌دارد.

چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف ۲روز به‌مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد. شرایط صحت دادخواست تجدیدنظر نیز همان شرایط دادخواست بدوی است.

نحوه تقدیم دادخواست دعوای تجدیدنظر

وکیل تجدیدنظرخواهی نحوه تقدیم دادخواست دعوای تجدید نظر را شرح داده است که دادخواست تجدیدنظر نیز باید روی برگه‌ای مخصوص و به زبان فارسی نوشته شود و دادخواست دهنده نیز آن را امضاء نماید. چنانچه دادخواست تجدیدنظر روی برگ مخصوص و به زبان فارسی نباشد و یا ممضی به امضای تجدیدنظرخواه نباشد، دادخواست تلقی نمیشود.

وکیل تجدیدنظر

براساس ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در دادخواست تجدیدنظر باید نکات زیر قید شود:
 • نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
 • نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
 • حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
 • دادگاه صادرکننده رأی.
 • تاریخ ابلاغ رأی.
 • دلایل تجدید نظر خواهی.

در دادخواست تجدیدنظرخواهی باید نام و اقامتگاه تجدیدنظرخواه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر می‌گردد. چنانچه دعوای تجدیدنظر از طرف شخصی غیر از تجدیدنظر خواه صورت بگیرد، باید مدرک مثبت سمت او نیز ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد. در دادخواست تجدیدنظر باید نام و اقامتگاه تجدیدنظر خوانده نیز ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن دادخواست تجدیدنظر توقیف می‌شود.

نقص دادخواست تجدیدنظر خواهی

وکیل متخصص تجدیدنظرخواهی تمام مواردیکه در مورد نقص دادخواست تجدیدنظرخواهی وجود دارد به شرح ذیل توضیح داده است:

مدیر دفتر دادگاه نخستین باید ظرف دو روز نقص یا نقایص را به تفصیل به دادخواست دهنده به موجب اخطار رفع نقص ابلاغ نماید. برطبق  ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست و برگه‌های پیوست آن باید در دونسخه و در صورت متعدد بودن طرف به ‌تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.

ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی

اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد; یا اقامتگاه او معلوم نباشد; و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود; پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوی ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، می باشد. مهلت مقرر در این ماده و ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی شامل مواردنقض مذکور در ماده۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نمیشود.

ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی

هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای ( ۳، ۴، ۵ و ۶۹) ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۴۲ و ۳۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید کند. در غیر این صورت برابر تبصره (۲) ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام میشود.

ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی

مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یاپس از رفع نقص; یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا می فرستد; که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد; پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد.

ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی

تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء شده است مانع اجرای حکم می باشد، هرچند دادگاه صادرکننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.

 موارد نقض رای در مرحله تجدیدنظرخواهی

وکیل تجدیدنظرخواهی موارد نقض رای در مرحله تجدیدنظر خواهی را توضیح داده است; که برطبق ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی; موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید.

در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد; دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید. بر طبق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد. دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

اصلاح رای در مرحله تجدینظرخواهی

برطبق ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی; در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد; ارقام، سهوقلم; مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد.

تجدید نظرخواهی درنظریه مشورتی حقوقی
شماره  نظریه: ۲۶۲۱/۷
۲۷ تاریخ نظریه:۰۷/۰۴/۱۳۹۰

در فرضی که یکی از اصحاب دعوا دو وکیل معرفی نموده; و در وکالتنامه به هرکدام حق اقدام انفرادی داده است. مبدا احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام خواهی از رأی هرکدام از وکلاء به صورت انفرادی تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود، ولی درمورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی وکلاء مجتمعاً ملاک تاریخ آخرین ابلاغ می باشد.

وکیل متخصص تجدیدنظر خواهی اوان

استفاده از وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود. گروه وکلای حقوقی اوان مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری; کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد; که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده میگیرند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود  در مورد اعتراض به رای در مرحله تجدیدنظر را با وکیل متخصص تجدیدنظر تهران، وکیل تجدید نظر مشهد، وکیل تجدیدنظرقم، وکیل تجدیدنظرکرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*

  × واتساپ