دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

انواع دعاوی حقوقی و کیفری ورشکستگی

دعاوی ورشکستگی
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/bankruptcy-claims

دعاوی ورشکستگی که ناظر بر تجار اعم از شخص حقیقی تاجر یا شرکتهای تجاری می باشد به دو صورت دعوای حقوقی علیه ورشکسته و دعوای کیفری علیه ورشکسته می تواند مطرح شود. دعوای ورشکستگی برای شرکت های تجاری یا شخص تاجر به منظور اعلام توقف تاجر از تادیه دیون و مطالباتی که بر ذمه آنها  قرار گرفته است مطرح میشود.

دعوای ورشکستگی ترافعی است. دعوت از بستانکاران ضرورت دارد و مدعی ورشکسته باید اطلاعات لازمه را در خصوص طلبکاران خود اعلام کند و آنها را طرف دعوا قرار دهد تا امکان رسیدگی متناظر و ترافعی ایجاد شود.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • دعاوی حقوقی ورشکستگی
 • دعوای استرداد اموال علیه ورشکسته
 • شرایط طرح دعوای ورشکستگی در استرداد اموال
 • دعوای ورشکستگی استرداد اسناد تجاری
 • دعاوی ورشکستگی استرداد اموال امانی
 •  دعاوی ورشکستگی استرداد اموال خریداری شده برای دیگری
 • دعاوی ورشکستگی استرداد اموال سپرده شده به ورشکسته برای فروش
 •  دعاوی ورشکستگی تاجر متوفی
 • دعاوی ورشکستگی حق فسخ معاملات
 • دعاوی ورشکستگی بطلان معاملات ورشکسته قبل از توقف
 • دعاوی ورشکستگی بطلان معاملات ورشکسته بعد از توقف
 • دعوای ورشکستگی بطلان معاملات ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی
 • ادعای حق حبس علیه ورشکسته
 • مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای حقوقی علیه ورشکسته
 •  مرجع صالح رسیدگی به دعوای حقوقی علیه ورشکسته
 • دعوای کیفری ورشکستگی
 • دعوای کیفری ورشکستگی به تقلب
 • دعوای کیفری علیه ورشکسته به تقصیر
 •  مرجع صالح رسیدگی به دعوای کیفری ورشکستگی
 • رای وحدت رویه  شماره ۵۶۱  در مورد اعتراض به حکم ورشکستگی
 • وکیل متخصص امور ورشکستگی گروه وکلای حقوقی اوان

مشاوره

دعاوی حقوقی ورشکستگی

 • استرداد اموال علیه ورشکسته
 • استرداد اسناد تجاری علیه ورشکسته
 • استرداد اموال امانی علیه ورشکسته
 • استرداد اموال خریداری شده برای دیگری علیه ورشکسته
 • استرداد اموال سپرده شده به ورشکسته برای فروش
 • حق فسخ معاملات علیه ورشکسته
 • بطلان معاملات ورشکسته قبل از توقف
 • بطلان معاملات ورشکسته بعد از توقف
 • بطلان معاملات ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی
 • ادعای حق حبس علیه ورشکسته

دعوای استرداد اموال علیه ورشکسته

برطبق ماده ۵۳۱ قانون تجارت، عین هر مال متعلق به دیگری که نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.

شرایط طرح دعوای ورشکستگی در استرداد اموال

برای طرح دعوای حقوقی ورشکستگی با عنوان دعوای استرداد علیه ورشکسته شرایط ذیل باید وجود داشته باشد:

 • مال نباید به وجه نقد تبدیل شده باشد یا به شکل دیگری درآمده باشد بلکه باید عینا موجود باشد.
 • اثبات شود که مال متعلق به دیگری است.
 • لازم نیست مال از ابتدا در مالکیت مالک باشد. # دعاوی ورشکستگی
برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید
دعوای ورشکستگی استرداد اسناد تجاری

برطبق ماده ۵۲۸ قانون تجارت، اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی به او اوراق تجاری داده تا وجه را وصول و به حسابِ صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معین برساند، اگر تاجر وجه سند را وصول کرده باشد دارنده واقعی باید داخل در صف غرما شود اما اگر اوراق مزبور تأدیه نگشته و اسناد آن عیناً در حین ورشکستگی نزد تاجر موجود باشد صاحبان اوراق می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.

دعوای استرداد اسناد تجاری به عنوان یکی از دعاوی ورشکستگی باید دارای شرایط ذیل باشد:
 • تاجرِ مامور وصول، می بایست به عنوان وکالت مامور شده باشد
 • عین اسناد نزد ورشکسته موجود باشد.

دعاوی ورشکستگی استرداد اموال امانی

قبل از طرح دعوای ورشکستگی با ارسال اظهارنامه استرداد مال امانی را ازشخص ورشکسته تقاضا کرد. در صورتیکه با ارسال اظهارنامه نتیجه‌ای حاصل نشد، نسبت به تقدیم دادخواست با عنوان دعوای استرداد مال امانی اقدام شود. ابلاغ اظهارنامه قبل از طرح دعاوی ورشکستگی موجب اطلاع امین مبنی بر استرداد مال را فراهم می‌کند، به نحوی که متعاقباً نمی‌تواند مدعی عدم اطلاع از درخواست امانت‌ گذار مبنی بر استرداد مال امانی شود. در صورتیکه امین که در اینجا تاجر ورشکسته می باشد، با سوء نیت از استرداد مال امانی امتناع نماید رفتار وی مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی جرم و در خور مجازات است.

 دعاوی ورشکستگی استرداد اموال خریداری شده برای دیگری

 برطبق قانون تجارت مال التجاره‌ای که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است، اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و اگر پرداخت شده باشد از طرف خریدار قابل استرداد است. # دعاوی ورشکستگی

دعاوی ورشکستگی استرداد اموال سپرده شده به ورشکسته برای فروش

برطبق قانون تجارت مال التجاری که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا داده شده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش رسد. در این مورد  تاجر حق العمل کار در فروش بوده استف مادام که عین آنها کلاً یا جزء نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است. # دعاوی ورشکستگی

 دعاوی ورشکستگی تاجر متوفی

در صورتیکه مال التجاره معامله شده و بین خریدار و تاجر احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است، اعم از اینکه نزد تاجر یا خریدار باشد به طور کلی هر مال متعلق به دیگری در نزد تاجر ورشکسته قابل استرداد است. # دعاوی ورشکستگی

دعاوی ورشکستگی

دعاوی ورشکستگی حق فسخ معاملات

برطبق قانون تجارت در صورتیکه اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل ‌ورشکستگی ثابت کرده و به موقع اجرا گذارند. دعوای استرداد نزد دادگاه با استفاده از خیار فسخی است که به موجب قانون  تجارت برای مدعی در نظر گرفته شده است.

در واقع دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود و چنانچه ثابت شود تاجر متوقف، قبل از تاریخ توقفش برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها، معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله بوده، آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را پرداخت کند. # دعاوی ورشکستگی

دعاوی ورشکستگی بطلان معاملات ورشکسته قبل از توقف

این گونه معاملات اصولا صحیح اند اما به موجب قانون برخی از این معاملات باطل و قابل فسخ می باشند از جمله:

 • در صورتیکه معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی باشدآن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما سهمی می برد
 • در صورتیکه تاجر متوقف، برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها، معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله بوده، می توان معامله را فسخ نمود مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را پرداخت کند.

دعاوی ورشکستگی بطلان معاملات ورشکسته بعد از توقف

در صورتیکه تاجر پس از توقف، معاملات ذیل را بنماید ، باطل و بی اثر می باشد. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد. تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد.

معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود مانند رهن، گرو یا وثیقه. صلح محاباتی،  صلحی است که در آن عمدا تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده باشد.

دعوای ورشکستگی بطلان معاملات ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی

معاملات تاجر ورشکسته در دوران ورشکستگی شامل معاملات قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی و معاملات بعد از انعقاد قراردا ارفاقی می باشد. # دعاوی ورشکستگی

ادعای حق حبس علیه ورشکسته

حق حبس نوعی ضمانت اجرای تعهداتِ متقابل ازسوی طرفینِ قرارداد و در واقع حق خودداری تسلیم ثمن یا مبیع به‌شمار می‌رود. معاملاتی که قبل از صدور حکم ورشکستگی با اشخاص ثالث صورت گرفته و استمرار داشته یا در حال اجرا می‌باشند به محض صدور حکم ورشکستگی فسخ نمی‌شوند، مگر آنکه در مقررات عام قانون مدنی حق خاصی برای طرف‌های معامله با تاجر مقرر شده باشد، مانند حق حبس در عقد بیع. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می‌توانند ثمن معاملات صورت گرفته را پرداخت و آن کالا را دریافت کنند.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای حقوقی علیه ورشکسته

 • مدارک تاجر بودن ورشکسته شامل، دفاتر تجاری، کارت بازرگانی، اساس‌نامه شرکت.
 • مدارک بر مدیونیت و عدم توانایی در پرداخت شامل، چک برگشت خورده، حکم محکومیت به پرداخت دین.
 • مدارک مبنی بر سمت و هویت خواهان و خوانده شامل، آخرین روزنامه رسمی، کارت ملی، شناسنامه، گواهی حصر وراثت.

 مرجع صالح رسیدگی به دعوای حقوقی علیه ورشکسته

دادگاه صالح برای طرح دعوای حقوقی علیه ورشکستگی چنانچه تاجر شخص حقیقی باشد دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت تاجر ورشکسته است و چنانچه تاجر شخص حقوقی باشد محل اداره و عملیات آن صالح است. و چنانچه تاجر در ایران اقامت نداشته باشد دعوای ورشکستگی یا توقف در دادگاهی مطرح خواهد شد که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

دعوای کیفری ورشکستگی

دعوای کیفری علیه ورشکسته در صورتی می تواند مطرح شود که تاجر یا شرکت تجاری یا بازرگان در معاملات خود تقصیر یا تقلب نموده باشد و در نتیجه آن شرکت ورشکسته قلمداد شود در این صورت ورشکسته مجرم بوده و تحت تعقیب کیفری قرارمی گیرد.

دعوای کیفری ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌‌دهد.در موارد ذیل فرد ورشکسته به تقلب محسوب میشود:

در صورتیکه تاجر دفاتر خود را مفقود کرده باشد : منظور از دفاتر، دفاتری است که قانوناً تاجر مکلف به نگهداری آن‌ها می باشد اعم از دفاتر موضوع ماده ۶ ق.ت. یا دفاتر دیگری مثل دفاتری که قانون دارایی پیش‌بینی نموده است. توجه داشته باشید باید مفقود کردن دفاتر جنبه عمدی داشته باشد. در غیر اینصورت اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر دفاتر مفقود شده باشد شامل ورشکستگی به تقلب نمی شود.

در صورتیکه قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد. از آنجا که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به طلبکاران است، مسلم است مخفی نمودن آن‌ها تقلب محسوب می‌شود.

تاجر از طریق مرافعه و معاملات صوری بخشی از دارایی خود را از بین برده باشد. از میان بردن ممکن است به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم کردن عمدی اموال تاجر.

در صورتیکه بدهی های خود را به طور متقلبانه افزایش دهد. با هدف جلوگیری از زیاد شدن غیر واقعی طلبکاران تاجر، هرگاه تاجر ورشکسته که خود را به ‌وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد میشود و ورشکسته به تقلب اعلام می شود. # دعاوی ورشکستگی

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
دعوای کیفری علیه ورشکسته به تقصیر

هرگونه تعدی یا تفریط در قبال سرمایه سهامگذاران و شرکا که قانونگذار از آن به تقصیر تعبیر کرده و نهایتاً منجر به توقف در تأدیه دیون میشود، تاجر را در معرض محکومیت کیفری به ورشکستگی به تقصیر قرار می دهد.

در صورت موارد ذیل دادگاه حکم به تقصیر ورشکسته صادر و بریا آن مجازات تعیین می کند:
 • در صورتیکه مخارج شخص یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده باشد.
 • در صورتیکه تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
 • در صورتیکه تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد و یا وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از آنکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
 • ورشکسته طلب یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و پرداخت نموده باشد.
 • تاجر به حساب دیگری تعهدات بلاعوضی و سنگینی انجام داده باشد و با توجه به سطح وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ ها، آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
 • در صورتیکه  در مدت سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار ننموده باشد.
 • صورت‌ حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را تسلیم ننموده باشد و یا در صورتی که دفتر نداشته باشد و یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت مالی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد. # دعاوی ورشکستگی

 مرجع صالح رسیدگی به دعوای کیفری ورشکستگی 

دادگاه صالح برای طرح دعوای کیفری علیه ورشکستگی، در صورتیکه تاجر شخص حقیقی باشد دادگاه عمومی جزایی محل اقامت تاجر ورشکسته است. اگر تاجر شخص حقوقی باشد محل اداره و عملیات شرکت صالح به رسیدگی است. در صورتیکه تاجر در ایران اقامت نداشته باشد دعوای ورشکستگی یا توقف در دادگاهی کیفری مطرح میشود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد. # دعاوی ورشکستگی

دعاوی ورشکستگی

رای وحدت رویه  شماره ۵۶۱  در مورد اعتراض به حکم ورشکستگی

در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است. # دعاوی ورشکستگی

وکیل متخصص امور ورشکستگی گروه وکلای حقوقی اوان

وکیل متخصص امور ورشکستگی; با تسلط و تجربه ای که در حل پرونده های ورشکستگی دارد; به تاجر کمک میکند تا بعد از اتمام ورشکستگی فعالیت تجاری خود را شروع کند. در صورتیکه برای اعلام ورشکستگی نیاز به مشاوره و وکالت وکیل متخصص امور ورشکستگی دارید با  وکیل امور ورشکستگی گروه وکلای حقوقی اوان تماس بگیرید.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد ورشکستگی، تصفیه تاجر و شرکت های تجاری را با وکیل ورشکستگی تهران، وکیل ورشکستگی مشهد، وکیل ورشکستگی قم، وکیل ورشکستگی کرج مربوط به وکلای حقوقی اوان مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. # دعاوی ورشکستگی

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*