دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

تنظیم انواع قراردادها

تنظیم انواع قراردادها

قرارداد عقدی مبتنی بر رضایت و توافق طرفین می باشد. هیچ قراردادی به سر منزل مقصود نمی رسد مگر آنکه مبانی حقوقی آن به طور دقیق و شفاف رعایت شده باشد. قراردادهای ناقص ممکن است بقای سرمایه و کسب و کار شما را به خطر اندازد.
هر تاجر و کارآفرینی در ابتدا و اثناء کسب و کار خویش دارای چالش های بسیاری است. اما مرگبارترین مخاطرات پیش رویش از جنس قواعد، اصول و قوانین حقوقی است.
پس خلاف مقتضای عقل است که از کنار آن به سادگی بگذریم.

مشاوره و وکالت
هر سرمایه گذاری بهتر است مسائل و فرصت های سرمایه گذاری را از دو جنبه حقوقی و اقتصادی بنگرد. چشم او از حیث حقوقی وکیل مجربی خواهد بود که اصطلاحا او را رایزن حقوقی می نامند. رایزن حقوقی به کلیه امور قراردادی شامل ریسک ها، امتیازات ، نقاط استیلاء و تبعات آینده آن آشنا و مسلط است.
قبل از تنظیم هر قراردادی بهتر است اول طرف مقابل از نظر صلاحیت مالی و حرفه ای ارزیابی و سپس شرایط و تعهدات مطرح گردد.
به هر حال تهیه و تنظیم قرارداد مسأله ای مهم و یکی از تخصص های تعریف شده در حقوق قراردادی و کاربردی است.
توصیه می شود بدون مشورت وکیل یا کارشناس با تجربه در قراردادی را امضاء ننمایید.