دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

وکیل الزام به تحویل مبیع

وکیل الزام به تحویل مبیع

وکیل الزام به تحویل مبیع/ موسسه حقوقی اوان

گاهی اوقات پیش می­آید که فروشنده­، مالی که مورد معامله بوده است را به خریدار تحویل نمیدهد یا به هر نحو در این خصوص خریدار و فروشنده به مشکل برمیخورند. در این شرایط مراجعه به وکلای متخصص و دریافت مشاوره از آن ها میتواند بسیار کمک کننده بوده و علاوه بر اینکه در وقت و هزینه شما صرفه جویی میشود،  شما را از مشکل و مهلکه نجات خواهد داد. اگر در زمینه الزام به تحویل مبیع به مشکلی برخوردید میتوانید با وکلای موسسه حقوقی اوان به صورت تلفنی و حضوری مشاوره ی لازم را انجام دهید تا راهنمای شما برای احقاق حقتان باشد.

 

الزام به تحویل مبیع غیر منقول

مال غیر منقول که بیشتر شامل زمین و خانه می زمانی به وجود می آید که مال غیر منقولی فروخته شود اما فروشنده مبیع را تحویل ندهد.در اینجا خریدار میتواند دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول را در دادگاه مطرح نماید. این دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که ملک در آن حوزه واقع شده است.

الزام به تحویل ملک مشاعی

در ابتدا باید یک توضیح مختصر راجع به مفهوم کلمه مشاع بدهیم. مشاع به معنای آن است که در یک مال بیش از یک نفر شریک وجود دارد مثل یک ملک مسکونی که سه دونگ آن برای یک نفر و سه دونگ دیگر برای نفر دیگری می باشد. اگر یک نفر از شرکا سه دونگ خود را بفروشد و بر اساس تعهد خود آن را تحویل ندهد دعوای الزام به تحویل مبیع در ملک مشاع فقط به طرفیت فروشنده اقامه خواهد شد و نباید علیه شریک دیگر در ملک دعوایی اقامه کنیم.

 

 

الزام به تحویل مبیع منقول

در ابتدا برای بیان توضیح مختصری در مورد مال منقول میتوان گفت که مال منقول مالی است که نقل و انتقال آن از محلی به محل دیگر امکان پذیر باشد. حال اگر معامله ای در خصوص مال منقولی مثل خودرو صورت گیرد و فروشنده مال مورد معامله را طبق تعهدی که کرده به خریدار تحویل ندهد، خریدار میتواند با طرح دعوای الزام به تحویل مبیع پس از رجوع به دادگاه، تقدیم دادخواستف ارائه مدارک لازم و صدور حکم در این خصوص و سپس ورود پرونده به مرحله­ی اجرا مال مورد معامله را از خوانده تحویل بگیرد.

جهت مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید

مشاوره برای وکیل الزام به تحویل مبیع

چگونگی ارائه دادخواست الزام به تحویل مبیع

برای ارائه دادخواست الزام به تحویل مبیع شما میتوانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست خود را ثبت نمایید. همچنین باید مدارک لازم را از جمله اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه، کپی مبایعه نامه یا سند و سایر مدارک را همراه خود داشته باشید و هزینه دادرسی را پرداخت نمائید.

هزینه دادرسی در مورد خودرو در ابتداحداقل هزینه دادرسی به میزان بیست میلیون و صد هزار ریال تعیین مشود تا زمانی که هزینه دادرسی آن پس از کارشناسی در دادگاه دقیقا تعیین شود و در خصوص ملک بر اساس ارزش منطقه­ای ملک تعیین خواهد شد.

قاضی بر اساس مدارک ارائه شده توسط خواهان و دفاعیات خوانده اقدام به صدور رای مینماید و اگر رای به نفع خواهان صادر شد بعد از قطعیت حکم با ارائه درخواست صدور اجرائیه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حکم مورد نظر وارد مرحله اجرایی میشود.

اگر خواهان ملک فاقد سند رسمی باشد برای جلوگیری از صدور قرار عدم استماع دعوا ترجیح بر آنست همزمان با ارائه دادخواست الزام به تحویل مبیع، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی نیز داده شود.

 

نمونه رای در خصوص شرط الزام به تحویل مبیع غیر منقول(ملک)

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان­ها ۱- خانم م. غ. فرزند ت. ۲- خانم م.س. م. فرزند س. با وکالت خانم ح. الف. بطرفیت آقای الف. ن.ز. با وکالت آقای ی. خ. به خواسته تسلیم مبیع و مطالبه خسارات قراردادی تا روز تقدیم دادخواست به مبلغ ۷۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه؛ بدین شرح که به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۹۳/۶/۲۲خواهانها یک واحد آپارتمان به مساحت ۱۸۵ متر مربع از پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی مفروز و مجزی شده از شماره … حوزه ثبتی شمیران را به مبلغ ۱۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از خوانده دعوی خریداری نموده و خوانده متعهد بوده است که آپارتمان موضوع قرارداد را در مورخه ۹۳/۸/۵ تحویل خواهانها نماید و در صورت تاخیر در تحویل روزانه به مبلغ شانزده میلیون ریال بعنوان خسارت قراردادی به خواهانها بپردازد.

ولی خوانده به تعهدات خویش در قبال خواهانها عمل ننموده است و لذا خواهانها تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده اند. وکیل خوانده طی لایحه دفاعیه شماره ۷۴۹اعلام نموده است که آپارتمان موضوع دعوی به قیمت کمتری از قیمت واقعی به خواهانها فروخته شده و یکی از چکهای خواهانها پاس نشده است و آپارتمان بر اساس تامین دلیل بعمل آمده آماده تحویل می باشد ولذا در مجموع تقاضای رد دعوی خواهانها را کرده است. این دادگاه درخصوص خواسته خواهان راجع به الزام خوانده به تحویل آپارتمان با عنایت به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۸۵۰ مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ ملک موصوف در قید بازداشت می باشد .

لذا این دادگاه در وضعیت فعلی دعوی خواهان را راجع به الزام خوانده به تحویل آپارتمان فاقد قابلیت استماع تشخیص و مستنداٌ به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید. و در خصوص خواسته خواهان راجع به محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام این دادگاه با توجه به قرارداد مورخه ۹۳/۶/۲۲ که به امضای طرفین رسیده است و امضائات مذکور مصون از ایراد و تکذیب باقیمانده است و با توجه به اینکه بر اساس بند ۶/۵ قرارداد خوانده دعوی متعهد گردیده است تا چنانچه آپارتمان را تا تاریخ ۹۳/۸/۵ تحویل خواهان ننماید روزانه مبلغ شانزده میلیون ریال بعنوان خسارت قراردادی به خواهان­ها بپردازد .

و صرفنظر از اینکه خوانده دلیلی مبنی بر اینکه آپارتمان را به قیمتی کمتر از قیمت روز ملک به خواهانها فروخته ارائه نشده است و در فرض صحت ان نیز این امر تاثیری در تعهدات قراردادی طرفین نخواهد داشت و با عنایت به اینکه بر اساس تامین دلیل بعمل آمده و ارائه شده توسط خواهانها در مورخه ۹۳/۹/۸ آپارتمان موضوع دعوی دارای نقایص زیادی در بخش های مختلف مشاعی و اختصاصی بوده است به گونه ای که فاقد شیرآلات و کابینت بوده و سفید کاری انجام نشده است کلید و پریز برق و غیره نیز نصب نشده است و موتورخانه نیز تکمیل نگردیده بوده است و نظر به اینکه درتامین دلیل ارائه شده از سوی خوانده نیز دلالت بر این مطلب ندارد که در تاریخ مورد تعهد آپارتمان موضوع خواسته خواهانها تکمیل بوده باشد و در تاریخ انجام شده نیز اعلام نموده است که تقریباٌ تکمیل گردیده است و دقیقا نقائص ان را مشخص ننموده است .

وکیل الزام به تحویل مبیع

و نظر به اینکه درتامین دلیل ارائه شده از سوی خوانده نیز دلالت بر این مطلب ندارد که در تاریخ مورد تعهد آپارتمان موضوع خواسته خواهانها تکمیل بوده باشد و در تاریخ انجام شده نیز اعلام نموده است که تقریباٌ تکمیل گردیده است و دقیقا نقائص ان را مشخص ننموده است و نظر به اینکه پرداخت چک شماره ۷… به مبلغ شش میلیارد ریال نیز منوط به تحویل ملک بوده است این امر تحقق نیافته است، لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهانها را در این قسمت از خواسته وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد ۱۰ و ۲۱۹و۲۳۰و۱۲۸۴و۱۲۹۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و۵۰۲و۵۱۵و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۲۹۴۲۸۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی ۱- الف.م. ن.ز. ۲- م. غ. ۳-م. م. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۲۱۱ مورخه ۹۴/۳/۱۶ صادره از شعبه محترم ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه ردیف اول به پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه دو میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است. با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست.

زیرا وقوع عقد بیع به استناد بیع نامه ۹۳/۶/۲۲ بین طرفین محرز است مطابق بند ۵-۶ مبایعه نامه مذکور تجدیدنظرخواه مکلف بوده در تایخ ۹۳/۸/۵ مبیع را تحویل خریدار نماید لیکن به تعهد خود به موقع اقدام نکرده است مطابق تامین دلیل مورخه ۱۳۹۳/۹/۸ آپارتمان مورد نزاع دارای نواقص بوده و امکان تحویل وجود نداشته و عبارت تحویل موقت ذیل مبایعه نامه دست نویس که مورد استناد وکیل محترم تجدیدنظر خواه قرار گرفته است دلالت ضمنی بر عدم امکان تحویل قطعی می نماید بنابراین دادگاه در این قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته را ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تایید می نماید.

اما تجدیدنظر خواهی دیگر تجدیدنظر خواه ردیف اول نسبت به آن قسمت از دادنامه که به صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه اشعار دارد دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواهی متضمن جهات موجه در نقض است زیرا خسارت تاخیر تادیه خلاف اصل و استثناء است و در استثناء باید به قدر متیقن بسنده اکتفا و به علاوه آنچه تجدیدنظر خوانده مطالبه کرده است خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت پیش بینی شده قابل پذیرش نیست مضافاً اینکه خسارت به دین در صورت استقرار تعلق می گیرد در فرض پرونده هنوز دین مستقر نشده است بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده ۱۹۷/۵۲۲ قانون مرقوم حکم بر بطلان دعوی در این قسمت صادر و اعلام می گردد .

اما در خصوص تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهان ردیف دوم و سوم نسبت به آن قسمت از دادنامه که به صدور قرار عدم استماع صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا مطابق استعلام ثبتی به شماره ۸۵۰ مورخه ۹۳/۱۱/۱۴ ملک موصوف در بازداشت می باشد صرفنظر از این موضوع ، تحویل ملک به غیر مالک رسمی وجاهت قانونی ندارد تا زمانی که سند رسمی به نام تجدیدنظر خواهان تنظیم نشود این دعوی قابل استماع نیست بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته را در نتیجه تایید می نماید رای صادره قطعی است.

جهت عضویت درصفحه اینستاگرام وکلای اوان روی تصویرکلیک کنید

پیج اینستاگرام

شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در واقع بر اساس این رای و استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ تحویل ملک به غیر مالک رسمی وجاهت قانونی ندارد؛ بنابراین تا زمانی که سند رسمی به نام خریدار تنظیم نشود، دعوی الزام به تحویل ملک غیر قابل استماع است و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی میتوان گفت؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت پیش بینی شده در قرارداد، فاقد وجاهت قانونی است.

 

سوالات متداول

دعوای الزام به تحویل مبیع مالی است یا غیر مالی؟

دعوای الزام به تحویل مبیع مالی است یعنی دعوایی که راجع به مال و حق مالی میباشد.

 

تحویل مبیع چه زمانی باید صورت گیرد؟

اگر طرفین معامله زمان خاصی را برای تحویل مبیع در نظر گرفته باشند تا قبل از رسیدن آن تاریخ، دعوای الزام به تحویل مبیع پذیرفته نیست اما اگر در قرارداد زمان تحویل مبیع مشخص نشده باشد، فروشنده باید مبیع را فوری تحویل دهد.

 

اگر مبیع دچار عیبی شود مسئولیتش بر عهده­ی کیست؟

اگر قبل از تحویل مبیع عیبی در آن به وجود آید، خریدارحق فسخ خواهد داشت اما اگر بعد از تحویل مبیع دچار عیبی شود فروشنده مسئولیتی نداشته مگر اینکه ثابت شود عیب ناشی از عمل خود فروشنده بوده است.

 

پرداخت هزینه های مربوط به تحویل مبیع بر عهده ی کیست؟

پرداخت هزینه­های مربوط به تحویل مبیع بر عهده­ی فروشنده است.

    سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*