دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

وکیل دعاوی ملکی

وکیل دعاوی ملکی تهران

 

وکیل دعاوی ملکی کیست؟

 

وکیل ملکی؛ به وکیلی اطالق میشود که در حوزه ی حقوق امالک و دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اموال غیرمنقول تخصص و تجربه دارد؛ و با مهارت کافی در این زمینه فعالیت میکند.

 

دعاوی ملکی شامل تمامی املاک و اراضی، از جمله : خانه، مغازه، آپارتمان، ساختمان اداری و تجاری، زمین، باغ، مزرعه و… میشود.

 

دعاوی ملکی حقوقی و کیفری مطروحه در دادگاه های مربوطه به قرار ذیل می باشد: دعوای تصرف عدوانی، دعوای خلع ید، دعوای مزاحمت و ممانعت از حق، دعوای تخلیه ید، تقسیم افراز ملک مشاع، الزام به تنظیم سند، فروش مال غیر، خیانت در امانت ملکی؛ و سایر دعاوی ملکی می باشد.

ویژگی وکیل دعاوی ملکی خوب چیست؟

 

 

یک وکیل دعاوی ملکی باتجربه؛ می بایست به تمام قوانین حاکم بر امالک و مستغالت و آیین نامه ها، آرای وحدت رویه و… تسلط داشته باشد و با اتکای به دانش و تجربه خود، در مقام دفاع از حقوق موکلین خود برآید.

 

اهمیت انتخاب وکیل ملکی چیست؟

 

 

بدیهی است که عامه افراد، اطالعات مرتبط با مسائل حقوقی را نداشته و لذا این عدم آشنایی؛ موجب اطاله دادرسی و عدم حصول نتیجه دلخواه میشود. بنابراین نظر به اهمیت ویژه مالکیت اشخاص، در زمینه امالک و مستغالت افراد می توانند برای احقاق حقوق ملکی خود با مراجعه به یک وکیل ملکی مجرب و اعطای وکالت، دعاوی ملکی خود را در دادگاه های مربوطه پیگیری نمایند.

جهت مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید

مشاوره برای وکیل دعاوی ملکی

دعاوی ملکی چیست؟

 

 

حسب موضوع عمدتا در دادگاههای حقوقی رسیدگی میشوند و بعضا در اداره ثبت و دادگاههای کیفری هم دعاوی ملکی رسیدگی خواهند شد. دعاوی ملکی به دلیل ارزش و پیچیدگی جزو مهمترین دعاوی به شمار میآیند و بسیار حائز اهمیت است که قبل از حضور در جلسه رسیدگی با یک وکیل دعاوی ملکی مشورت نموده باشید تا بتوانید راه کار مناسب و قانونی برای دفاع از حقوق مالی خود بیابید.

 

اگرچه بهترین روش این است که پرونده از طریق یک وکیل دعاوی ملکی پیگیری شود ولی در صورت عدم توانایی در خصوص سپردن پرونده به وکیل، یک مشاورهی حقوقی نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

 

 

انواع دعاوی ملکی

 

 

دعاوی ملکی به ۳ دسته تقسیم میشوند:

 

 • حقوقی
 • کیفری
 • ثبتی

 

که باید در نظر داشت هریک از این ۳دسته نیازمند داشتن تخصص الزم در زمینهی خودش میباشد.

دعاوی ملکی حقوقی

 

 

دعاوی ملکی حقوقی دردادگاههای حقوقی رسیدگی میشوند که مهمترین آنها عبارتنداز: الزام به تحویل ملک، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، خلع ید، تخلیه ملک، دعاوی مربوط به حق سرقفلی اماکن تجاری، تایید و اثبات وقوع بیع، الزام مالک به ارائه اصل سند مالکیت، ابطال سند رهنی، تأیید فسخ قرارداد، درخواست بطالن معامله ی فضولی و… میباشد که در ذیل به توضیح برخی از آنها میپردازیم.

 

الزام به تنظیم سند رسمی ملک: در این نوع قرارداد، خریدار و فروشنده راجع به اموال غیرمنقول وارد دعوی میشوند و زمانی است که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نمیکنند، بنابراین وکیل دعاوی ملکی باید دخالت کرده و به اختالف طرفین خاتمه دهد.

وکیل دعاوی ملکی

 

خلع ید: دعوا خلع ید زمانی مطرح میشود که فردی به صورت غیرقانونی در ملک شخص دیگر سکونت داشته باشد. فردی که چنین دعوایی را مطرح میکند، باید سند رسمی ملک را داشته باشد و بتواند ادعای مالکیت خود را در دادگاه اثبات کند.

 

دعاوی مربوط بهحق سرقفلی اماکن تجاری: قوانین متعددی بر روابط سرقفلی حاکم است وهرکدام تکلیف مستاجر را به نحو متفاوتی تعیین کرده است.

 

به عبارتى حقوق مستاجر درسرقفلی تابع قانون مربوطه است و الزاما باید اشراف کامل برمقررات مربوط به هریک قراردادهای ملکی داشته باشیم تا بتوانیم دعاوی مورد نظر را صحیح مطرح نماییم.

 

تخلیه ملک: زمانیکه موجر ملک خود را به مستاجر تا زمان خاصی اجاره میدهد و مستاجر متعهد میشود که در زمان مقرر ملک را تخلیه کند ولی از آن سرباز میزند؛ بنابراین موجر و مستاجر دچار اختالفاتی میشوند و درهمین زمان وکیل دعاوی ملکی باید کلیه اختالفات بین موجر و مستاجر را رفع کند و در نهایت زمانی برای تخلیه ملک مشخص میشود تا مستاجر در همان زمان ملک را تخلیه کند.

 

دعاوی ملکی کیفری

 

 

 

برخى از دعاوی ملکی جنبه کیفری دارند و طبق قانون برای مجرمین مجازات خاصی تعیین شده است که در دادسرا و دادگاههای کیفری مورد رسیدگی و پیگیری قرار میگیرند.

 

این دعاوی شامل موارد زیر است:

 

 • دعوای مربوط به جعل اسناد ملکی با هدف کالهبرداری: عالوه بر جعل اسناد رسمی، استفاده از اسناد مجعول نیز طبق قانون جرم شناخته میشوند.

 

 • دعوای مربوط به ارتکاب جرم کالهبرداری در حوزه معامالت امالک

 

 • خیانت درامانت درخصوص امالک

 

 • تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از واحدهای اداری و قضایی واجد صالحیت در دعاوی ملکی همه نوع دعاوی مربوط به ملک مورد رسیدگی قرار گرفته و وکال از موکل ها در دادگاه دفاع میکنند.

 

چه بسا بیشتردعاوی ملکی مربوط به مشاعات است که بخاطر این که زمینهای مشاعات با کاربری هایی هستند که دو یا چند نفر از زمین واحدی استفاده میکنند و زمانیکه تعارض منافع پیش می آید در همین زمان وکیل دعاوی ملکی میتواند دخالت کرده و با بی طرفی جریان را خاتمه دهد.

 

حتی در برخی موارد دعاوی ملکی راجع به زمینهای کشاورزی است و دو نفر سر نحوه استفاده از زمین زراعی یا ثمرات آن دچار اختالف میشوند.

مشخص کردن سهم مشاعی مهمترین درخواستی است که افراد دارای اختالف به وکیل دعاوی ملکی مراجعه میکنند.

دعاوی ملکی ثبتی:

 

.درخواست افراز و تفکیک امالک مشاعی: یکی از شناختهشدهترین دعاوی ملکی و ثبتی در دادگاههای حقوقی دعاوی افراز و تفکیک ملک است که نیاز به نظر کارشناس رسمی دادگستری دارد .

 

.درخواست اصالح اسناد

 

.دعاوی مرتبط با اشتباهات ثبتی

 

.کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و امالک

جهت عضویت درصفحه اینستاگرام وکلای اوان روی تصویرکلیک کنید

پیج اینستاگرام

تفاوت افراز و تفکیک چیست؟

 

برای اینکه ملکی افراز گردد می بایست حالت اشاعه وجود داشته باشد در حالی که در تفکیک حالت اشاعه ضرورت ندارد .

 

در افراز تعداد مالکین مشاعی می بایست دو نفر یا بیشتر باشند در حالی که در تفکیک حتی یک نفر هم که مالک شش دانگ ملکی باشد در صورتی که قانونا مجاز به تفکیک ملک باشد می تواند آن را به قطعات متعددی تفکیک نماید.

 

به عنوان نمونه چنانچه شرکای ملک مشاعی قصد دارند ملک را از حالت مشاع خارج نمایید می بایست تقاضای افراز ملک را ابتدا از اداره ثبت محل وقوع ملک نموده و چنانچه ملک غیر قابل افراز تشخیص داده شد با مراجعه به دادگاه و اخذ دستور فروش ، ملک از طریق مزایده و بر مبنای قیمت کارشناسی فروخته می شود.

مرجع صالح براى رسیدگى به دعاوى ملکى

 

 

دعاوی ملکی بسیار گسترده است و از این حیث قانونگذار برای هر دعوا مقررات خاصی تعیین کرده است. با توجه به اینکه دعاوی ملکی حقوقی باشد یا کیفری مرجع طرح دعوی متفاوت خواهد بود.

 

دعاوی ملکی متعدند؛ برخی از این دعاوی با تنظیم دادخواست حقوقی و ارائه به دادگاه پیگیری می شوند، در موارد متعددی دعاوی مورد بحث، در قالب شکواییه و از طریق دادسراها قابل رسیدگی است که جنبه کیفری دارند.

 

چنانچه دعوی حقوقی باشد مانند الزام به تنظیم سند رسمی باید در محل وقوع مال غیر منقول پرونده مطرح شود. اگر دعوی کیفری باشد مانند فروش مال غیر دعوی در دادگاه کیفری محل وقوع جرم طرح خواهد شد.

 

وکیل دعاوی ملکی به دلیل آشنایی با قوانین کیفری و مدنی می داند این دعاوی را چگونه و در کدام مرجع ثبت و پیگیری نماید. او میداند که دعوا جنبه کیفری دارد یا حقوقی، و در نهایت باید به مرجع صالح مراجعه میکند.

 

قبل از انعقاد هر نوع قرارداد و تعریف هرگونه رابطه حقوقی حتما با یک وکیل با تجربه در زمینه امالک و قراردادها مشورت کنید و یا برای خود یک وکیل دائمی داشته باشید.

 

 

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*