دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

شکایت از بیمه به چه صورت امکانپذیر است؟

شکایت از بیمه
لینک مقاله شکایت از بیمه را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/complaints-about-insurance

شکایت از بیمه یکی از مواردی است که در مراجع قضایی حجم زیادی از پرونده ها را به خود اختصاص می دهد. دعاوی علیه شرکت بیمه جنبه حقوقی داشته و مطالبه وجه می باشد. برای طرح دعوای حقوقی  دادخواستی تنظیم می گردد که شرکت بیمه به عنوان خوانده قرارداده می شود و در این دادخواست به صراحت آنچه که مورد مطالبه از شرکت بیمه می باشد از طرف خواهان در دادخواست قید می شود. # شکایت از بیمه

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • بیمه
 • موارد ذکر شده در بیمه نامه
 • موضوع بیمه
 • انواع بیمه
 • مسئولیت بیمه گر
 • شکایت علیه بیمه در آتش سوزی
 • نحوه محاسبه خسارت از بیمه در شکایت علیه بیمه
 • بیمه عمر
 • شکایت از بیمه عمر
 •  شکایت از بیمه برای بیمه مال منقول
 • ابطال بیمه
 • دعاوی مرتبط با قرارداد بیمه
 • دعاوی بیمه درآراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر
 • مرور زمان در دعاوی بیمه
 • دعوای بیمه‌گر برای مطالبه خسارت به قائم‌مقامی از بیمه گذار
 • مطالبه مازاد برسقف تعهدات شرکت بیمه وجاهت قانونی ندارد.

مشاوره

بیمه

برطبق ماده یک قانون بیمه، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر وی را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه می باشد. # شکایت از بیمه

موارد ذکر شده در بیمه نامه

برطبق ماده ۳ قانون تجارت، در بیمه نامه باید امور ذیل قید شود:

 • تاریخ انعقاد قرارداد
 • اسم بیمه گر و بیمه گذار
 • موضوع بیمه
 • حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است
 • ابتدا و انتهای بیمه
 • حق بیمه
 • میزان تعهد بیمه گر درصورت وقوع حادثه
موضوع بیمه

موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد. هرکس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح  شده باشد. # شکایت از بیمه

انواع بیمه

ماده یک آیین‌نامه شماره ۲ شورای عالی بیمه، مصوب ۱۳۵۱ در رابطه با تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها، تقسیم‌بندی‌هایی از عقد بیمه را مقرر نموده است. بیمه انواع مختلفی دارد مانند بیمه زندگی، بیمه حوادث شخصی، بیمه درمانی، بیمه آتش‌سوزی، بیمه باربری‌‌، بیمه وسایل نقلیه، بیمه مسئولیت مدنی، بیمه تمام خطر مقاطعه‌کاری، بیمه پول در صندوق، بیمه امانت کارمندان، از نظر کارکرد بیمه به دو نوع بیمه ریسک و بیمه فعالیت تقسیم می‌شود. # شکایت از بیمه

مسئولیت بیمه گر

 قانونگذاردرماده ۱۹ قانون بیمه مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد دراین صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.  

در هر صورت حداکثر مسوولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد. بیمه گر مسوول خساراتی که عیب ذاتی مال ایجاد می شود نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد. # شکایت از بیمه

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
شکایت علیه بیمه در آتش سوزی

خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از :

 • خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.
 • هرخسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش بکار برده شده است.
 • تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق .
 • خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.
نحوه محاسبه خسارت از بیمه در شکایت از بیمه

برطبق ماده ۲۲ قانون تجارت در بیمه های ذیل خسارت اینگونه محاسبه میشود.

 • در بیمه حمل و نقل، قیمت مال در مقصد
 • دربیمه منافعی که متوقف بر امری است، منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد.
 • در بیمه محصول زراعتی، قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول
 • برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه دربیمه نامه تجاوز نمی کند.
بیمه عمر

در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود. بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری درصورتیکه آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است.

هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم وی شرط است. اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می شود. # شکایت از بیمه

شکایت از بیمه

شکایت از بیمه عمر

وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود. مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که دراین صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است. بیمه گذار حق دارد ذی نفع در

 بیمه عمر خود را تغییر دهد، مگر آنکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.

در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید. انتقال مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد. اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود. ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود. بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نیست، مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد. # شکایت از بیمه

 شکایت از بیمه برای بیمه مال منقول

 درمورد بیمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هرگونه مسئولیت در مقابل ثالث بری می شود. بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود.

اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود. درصورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را دارد. درصورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است. بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد. # شکایت از بیمه

ابطال بیمه

اگر دریک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد، درصورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود. موضوعات مختلف که دریک بیمه نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است. طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده ۱۶ را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند.  این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز می باشد. # شکایت از بیمه

دعاوی مرتبط با قرارداد بیمه

ممکن است اجرای قرارداد بیمه از طریق دعاوی حقوقی درخواست و پیگیری شود. این دعاوی ممکن است بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار یا شخص ثالث با آنها‌ ناشی از عدم پرداخت حق بیمه یا عدم جبران خسارت، مطرح شود. اغلب بیمه گران برای حفظ شهرت خود، سعی در حل اختلافات از طرق مسالمت‌آمیز  دارند. ماده ۲۰ آیین‌نامه شماره ۳۴ در مورد بیمه اعتبار کالا رجوع به داوری را در صورت بروز اختلاف، پیش‌بینی کرده است.

دعاوی مرتبط با بیمه یا در مراجع حقوقی، دادگاه‌ها یا شورای حل اختلاف بسته به مبلغ خواسته یا کیفری یا مراجع استثنایی مطرح می‌شوند. صلاحیت مراجع کیفری برای دعاوی بیمه درزمینهٔ جریم غیر عمد می‌باشند. زیرا مسئولیت ناشی از عمد موضوع عقد بیمه قرار نمی‌گیرد.

تنها جرائم غیر عمد در تعهدات بیمه‌گرمؤثر می باشد. رأی کیفری قابلیت استناد در مقابل بیمه‌گر را دارد. طرح دعاوی بیمه در مراجع استثنایی، مثل هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع کار با توجه به ماده ۱۵۷ قانون کار با توجه به ماده ۱۵۷ قانون کار و ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی امکان دارد. # شکایت از بیمه

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید
دعاوی بیمه درآراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر
مرور زمان در دعاوی بیمه
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۰۴۰۲
تاریخ صدور: ۳۱/۰۵/۱۳۹۱
خلاصه رای : دعاوی علیه شرکت بیمه‌گر پس از سپری شدن دو سال از تاریخ وقوع حادثه قابل استماع نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ی.ی. با وکالت آقایان ع.الف. و م.ز. وکلای دادگستری به‌طرفیت شرکت. به خواسته رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۳۵/۵۳ ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه، نظر به این که مستند وکلای خواهان جهت مطالبه مبلغ خواسته، قرارداد بیمه شماره ۴۹۴/۸۷/۴۴۱۱۰۰۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۸ می‌‌باشد و با عنایت به اینکه تاریخ وقوع حادثه منتهی به زیان خواهان ۲۵/۲/۱۳۸۸ بوده و مطابق ماده ۳۶ قانون بیمه دعاوی ناشی از قرارداد بیمه ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه قابل ‌طرح و استماع می‌باشند.

در حالیکه ‌تاریخ اقامه دعوی از سوی وکلای خواهان ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ می‌‌باشد و این موضوع مورد ایراد شرکت خوانده واقع‌شده است، دادگاه در رعایت بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. # شکایت از بیمه

شماره رای: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۳۸
تاریخ صدور: ۱۴/۰۷/۱۳۹۲
مرجع صدور: شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان۱ـ م.ز. ۲ـ ع.الف. به وکالت از آقای ی.ی. به‌ طرفیت شرکت. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۰۴۰۲; مورخ ۳۱/۵/۹۱ ; صادره از شعبه ۱۲دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوی مشارٌالیه به‌طرفیت بیمه الف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت ۰۰۰/۶۳۵/۵۳ ریال به انضمام خسارت دادرسی تأخیر تأدیه به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد با عنایت به اینکه در طرح دعوی علیه شرکت بیمه مهلت قانونی دو سال موضوع ماده ۳۶ قانون بیمه رعایت نگردد و عذر موجّه‌ای نیز اعلام نگردیده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و مطابق قانون تشخیص، این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید ‌می‌نماید این رأی قطعی است.

دعوای بیمه‌گر برای مطالبه خسارت به قائم‌مقامی از بیمه گذار
شماره دادنامه: ۱۷۷۵
تاریخ: ۱۵/۷/۸۲
رأی دادگاه شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی تهران

در خصوص دعوای شرکت سهامی بیمه به طرفیت آقای هادی… با نمایندگی آقای اکبر … به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۵۰/۲۸۶/۸ ریال و هزینه دادرسی به قائم‌مقامی از بیمه‌گذار، نظر به اینکه وجود رونوشت مصدق بیمه‌ نامه و نظریه کارشناس تصادفات و رسید برگ دریافت خسارت اشاره بر مدیون بودن خوانده دارد و نظر به اینکه خوانده نامبرده نسبت به مستندات خواهان انکار و تکذیبی به عمل نیاورده است و اصولاً در محضر دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نفرموده‌اند و اینکه دلیلی بر فراغت ذمه خوانده موجود نیست.

بنابراین با استصحاب اشتغال ذمه خوانده با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ خوانده را علاوه بر اصل خواسته مبلغ ۲۸۶٫۷۵۰ ریال نیز بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در همین دادگاه قابل واخواهی است. # # شکایت از بیمه

شکایت از بیمه

مطالبه مازاد برسقف تعهدات شرکت بیمه وجاهت قانونی ندارد.
شماره دادنامه:۹۴۸
تاریخ: ۲۵/۵/۸۲
رأی دادگاه شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه نسبت به دادنامه شماره ۵۹ در تاریخ ۱۷/۳/۸۲ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن به پرداخت مبلغ ۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به انضمام هزینه ابطال تمبر در حق تجدیدنظرخوانده آقای مسعود… محکوم شده است.

 • شرکت بیمه البرزبه ‌موجب بیمه ‌نامه ابرازی تجدید نظرخواه تعهدات و مسئولیت خود را تا سقف یکصد میلیون ریال پذیرفته است; و قبول دارد که سقف تعهدات شرکت تا مبلغ فوق است.
 • چون دادنامه ۷۳۲٫۲۲/۶/۷۹ شعبه ۱۵ محاکم عمومی همدان در سال ۷۹ صادر شده است; لکن شرکت بیمه تعهدات خود را در سال ۱۳۸۰ انجام داده; این ادعا که در بیمه ‌نامه قید شده تاریخ صدور حکم قطعی ملاک پرداخت دیه است مؤثر در مقام نیست; زیرا بیمه در تاریخ صدور حکم قطعی، دیه تعیین شده در حکم را به حساب دادگستری واریز نکرده است.
 • مابه ‌التفاوت دیه متعلقه به اولیای دم متوفا و مصدومین تا میزان پرداختی بیمه از مقصر حادثه حسب محتویات پرونده دریافت شده؛ لذا نامبرده استحقاق کسری پرداختی دیه را از مبلغ ۷۸٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال وجهی که بیمه… طی برگ پرداخت شده شماره ۳۸۱۳۵ در تاریخ ۱۳/۵/۸۰ به حساب دادگستری همدان پرداخت نموده تا سقف دیه مقرر شده را دارد؛ لکن مطالبه مازاد بر سقف تعهدات شرکت بیمه وجاهت قانونی ندارد. # # شکایت از بیمه
نتیجه رای تجدید نظر در مورد عدم وجاهت قانونی مطالبه مازاد برسقف تعهدات شرکت بیمه

 از این رو دادگاه محکومیت شرکت بیمه به میزان ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۳۷۵٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی را تأیید و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تا میزان فوق استوار و نسبت به مازاد محکوم به رد و رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون و قرارداد و تعهدات شرکت بیمه… تشخیص داده و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به مازاد بر مبلغ پیش‌گفته دادنامه را نقض و به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی و بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. # شکایت از بیمه

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*