دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

وکیل متخصص امور حسبی

امور حسبی
لینک مقاله وکیل امور حسبی را به اشتراک بگذارید:https://oonelaw.com/lawyer-of-personal-affairs

وکیل امور حسبی، وکیلی است که در دعاوی مربوط به قیمومت، تقسیم ترکه، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن دارای تسلط و تجربه می باشد. امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد. با توجه به پیچیدگی قوانین امور حسبی بهترین اقدام دردعاوی امور حسبی استفاده از وکیل متخصص امور حسبی است.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

 • تعریف امور حسبی
 • تعریف دعاوی امور حسبی
 • انواع دعاوی امور حسبی
 • موارد منع مداخله دادرس در امور حسبی
 • تعیین قیم در امور حسبی
 • اشخاص دارای صلاحیت قیومیت
 • آثار حجر در امور حسبی
 • شروع قیومیت برطبق قانون امور حسبی
 • مسئولیت قیم در امور حسبی
 • مسئولیت قیم متعدد در امور حسبی
 • مرجع صالح رسیدگی به امور حسبی
 • صلاحیت دادگاه قیمومت
 • مرجع صالح تعیین قیم برای صغارمتوفی با اقامتگاه مختلف
 • وکیل امور حسبی گروه حقوقی اوان
مشاوره
تعریف امور حسبی

وکیل امور حسبی، امور حسبی را اینگونه تعریف کرده است، اموری که بدون منازعه و اختلاف در دادگاه به آن رسیدگی می شود در اصطلاح حقوقی حسبی می گویند. امور حسبی به اموری گفته می شود که برای رسیدگی به آن ها به شکایت نیازی نیست.برای رسیدگی به امور از قانون احکام امور حسبی استفاده می شود.

تعریف دعاوی امور حسبی
وکیل امور حسبی دعاوی حسبی را به شرح ذیل تعرف کرده است:

دعاوی مربوط به امور حسبی به دعاوی گفته میشود که مراجع قضایی صالحه جهت ورود به رسیدگی به این دسته از دعاوی نیازمند درخواست از سوی ذینفع یا بروز اختلاف و منازعه و اقامه دعوا نیست و به محض اطلاع از وجود چنین دعاوی مکلف به ورود و رسیدگی و تعیین تکلیف می باشند.

ماده یک قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بیان شده است که امور حسبی، اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آنها اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون آنکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد. این ماده از قانون امور حسبی به این معنی نیست که اینگونه دعاوی نمیتواند از سوی اشخاص درخواست گردد بلکه متضمن این تکلیف است که محاکم قضایی به محض اطلاع از اینگونه دعاوی، راسا حق ورود و تعیین تکلیف نسبت به این دعاوی را دارند.

انواع دعاوی امور حسبی
 • ابطال شناسنامه
 • اصلاح شناسنامه
 • درخواست صدور حکم رشد
 • اثبات نسب
 • نفی نسب
 • تغییر نام
 • درخواست نصب ناظر استصوابی
 • حجر و رفع اثر از حجر
 • ابطال وصیت نامه
 • ابطال ثبت واقعه فوت
 • اخراج ثلث اموال میت
 • تسلیم اموال غایب به ورثه
 • تعیین امین برای غایب
 • تنفیذ وصیت نامه
 • درخواست صدور حکم موت فرضی
 • درخواصت ناظر اطلاعی
 • عزل امین
 • عزل قیم
 • عزل ناظر
 • عزل وصی از وصایت

موارد منع مداخله دادرس در امور حسبی

وکیل امور حسبی برطبق ماده ۸ قانون امور حسبی موارد منع مداخله دادرس یا قاضی را در امور حسبی به شرح ذیل بیان کرده است:

 • اموری که در آنها ذینفع است.
 • امور راجع به زوجه خود (‌زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است.)
 • امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
 • امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.

در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع می‌شود. در موارد ماده ۷ قانون امور حسبی، دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.

عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است ‌نخواهد بود. وکیل امور حسبی در مورد قیومیت در امور حسبی در ادامه مقاله توضیح داده است.

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید

تعیین قیم در امور حسبی

وکیل امور حسبی در مورد تعیین قیم در امور حسبی توضیح داده است که بر طبق ماده ۵۵ قانون امور حسبی علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و ‌بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم‌اطلاع بدهد. در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل ‌می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی‌ و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و درصورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.

هر گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس ‌دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از وی تحقیق می کند.

امور حسبی

اشخاص دارای صلاحیت قیومیت

هر گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه وی را اطلاع دهد و‌دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و‌غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفیه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق ‌را هم به قیمومت ابقاء نمود. برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود.

مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علی حده باشد. پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت برای قیمومت بردیگران مقدم می‌باشد. در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و‌ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.

آثار حجر در امور حسبی

وکیل امور حسبی آثار حجر را برطبق قانون امور حسبی ماده ۷۰و۷۱و۷۲ و ۷۳ قانون امور حسبی بیان کرده است. برطبق ماده ۷۰ قانون امور حسبی، اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود. لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ‌ وجود علت حجرمی باشد.

در مواردیکه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدا تاریخ حجر را که بر وی معلوم شده است در حکم خود قید نماید. حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت‌ شود دادگاه به آنچه نزد وی ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

در صورتیکه محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم‌میتواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

شروع قیومیت برطبق قانون امور حسبی

وکیل امور حسبی درباره اختیارات و مسئولیت قیم برطبق قانون امور حسبی توضیح داده است که برطبق ماده ۷۴ قانون امور حسبی، قیم از تاریخی که سمت قیمومت به وی اطلاع داده میشود شروع به قیمومت خواهد نمود. هر گاه قیم بعد از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به وی عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.

مسئولیت قیم در امور حسبی

قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد. قیم میتواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است; بعد از زوال سمت خود از محجوریکه رفع‌حجر از او شده یا کسیکه بجای او بسمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید. قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور وی رعایت مصلحت را بنماید.

قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد; و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا بترتیب دیگری که مصلحت‌باشد رفتار نماید. قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقۀ وی و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل‌هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد، مگر با رعایت غبطه وی و تصویب دادستان. در صورتیکه پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون‌لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق میدهد.

مسئولیت قیم متعدد در امور حسبی

وکیل امور حسبی برطبق ماده ۹۴ قانون امور حسبی در مورد مسئولیت قیم متعدد در امور حسبی بیان کرده است، در صورتیکه قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر ‌بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه بکسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.

مرجع صالح رسیدگی به امور حسبی

وکیل امور حسبی در مورد مرجع صالح رسیدگی به امور حسبی توضیح داده است که برطبق قانون، این اختیار به قاضی داده شده است که بدون اخذ دادخواست از سوی طرفین نسبت به تحقیق در مورد موضوع مطرح شده اقدام نماید. رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.

بر طبق ماده ۴ قانون امور حسبی، در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود. دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را‌به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌کننده امر ‌می‌فرستد.

مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود. در صورتیکه دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید. در صورت ایجاد اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

صلاحیت دادگاه قیمومت

برطبق ماده ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد‌دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است. هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است. در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌معین نماید. اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

امور حسبی

مرجع صالح تعیین قیم برای صغار متوفی با اقامتگاه مختلف

در صورتیکه متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است، ‌می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن ‌اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک‌ترند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر ‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد; امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور‌خواهد بود. در صورتیکه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود. عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید
وکیل امور حسبی گروه حقوقی اوان

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود.

گروه وکلای حقوقی اوان مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری; کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که; با ارائه مشاوره های تخصصی; قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده میگیرند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود را درخصوص ثبات حجر، نصب و عزل قیم ، امور مربوط به محجورین و موارد تعیین امین، موضوعات در خصوص غایب مفقودالاثر و همچنین کلیه امور مربوط به ترکه متوفی ، مهر و موم و صدور گواهی حصر وراثت، بحث قبول و رد ترکه و تقسیم ترکه با وکیل امور حسبی تهران، وکیل امورحسبی مشهد، امورحسبی قم، وکیل امور حسبی کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*