دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

دعاوی مالیاتی – گروه حقوقی اوان

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
https://oonelaw.com/
Tax_claims

دعاوی مالیاتی،۰۲۱۴۰۲۲۲۸۵۳، اختلاف مالیاتی، قانون مالیات مستقیم، اظهارنامه مالیاتی، وکیل مالیاتی ، تشکیل پرونده مالیاتی، هیئت های حل اختلاف دعاوی مالیاتی، اعتراض به آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی

دعاوی مالیاتی یکی از مواردی است که در سازمان امور مالیاتی قابل رسیدگی است. برطبق ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم در مورادی که برگ تشخیص مالیات صادر و مودی ابلاغ می شود، اگر مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند در مهلت۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد کند.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • دعاوی مالیاتی
 • تشکیل پرونده مالیاتی
 • ارائه اسناد در جلسات رسیدگی مالیاتی
 • برگ تشخیص مالیاتی
 • اظهارنامه مالیاتی
 • هیئت های حل اختلاف دعاوی مالیاتی
 • دعاوی مالیاتی اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی
 • نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی در دعاوی مالیاتی
 • مرجع حل اختلاف دعاوی مالیاتی
 • مراجعه مودیان به هیات حل اختلاف در دعاوی مالیاتی
 • اعتراض به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی
 • شرایط اعتراض در دعاوی مالیاتی

دعاوی مالیاتی

 • مراجع رسیدگی به دعاوی مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی
 • هیات تجدیدنظر
 • شورای عالی مالیاتی
 • هیات موضوع ماده ۲۵۱قانون مالیات مستقیم
 •  رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری
 • مرور زمان دعاوی مالیاتی
 • مدت زمان مرور زمان در دعاوی مالیاتی
 •  میزان جریمه‌ مالیاتی در دعاوی مالیاتی
 • مررو زمان در دعاوی مالیاتی در مورد جریمه ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم
 • مبدا مرور زمان در دعاوی مالیاتی ازنظر سازمان امور مالیاتی
 • مبدا مرور زمان در دعاوی مالیاتی ازنظر دیوان عدالت اداری
 • رای دیوان عدالت اداری در مورد مرور زمان در دعاوی مالیاتی
 • وکیل متخصص دعاوی مالیاتی اوان

دعاوی مالیاتی

دعاوی مالیاتی

مالیات وجوه یا اموالی است که دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی برطبق قانون و برای تامین مخارج عمومی دریافت می کند. اخذ مالیات از وظایف دولت است که طبق مقررات از مودیان مالیاتی مطالبه و وصول می کند .

فرایندهای مالیاتی شامل :

 • شناسایی ،
 • ثبت نام مودیان ،
 • مطالبه مالیات ،
 • حل اختلاف مالیاتی
 • و وصول مالیات است. طبق قانون به مودیان این حق داده شده است که در صورت اختلاف در امور مالیاتی به مراجع صالح رجوع کنند. به دعاوی مالیاتی در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی می شود و در صورتیکه در این مراجع حل اختلاف مالیاتی انجام صورت نگیرد، می توان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد.

دعاوی مالیاتی

تشکیل پرونده مالیاتی 

اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای فعالیت های اقتصادی هستند، موظف به معرفی فعالیت های خود به سازمان امور مالیاتی کشور و تشکیل پرونده مالیاتی می باشند که با توجه به این که شخص حقیقی باشد یا حقوقی، شرایط، ضوابط و الزامات قانونی مختلفی را شامل می شود.

ارائه اسناد در جلسات رسیدگی مالیاتی

بعد از ارائه اظهارنامه مالیاتی، پس از گذشت چند ماه از ارسال اظهارنامه، سازمان امور مالیاتی شروع به رسیدگی اظهارنامه های ارسالی می کند. برگ دعوت به اسناد و مدارک را برای مؤدیان مالیاتی ارسال می کند که در این مرحله تیم حسابداری باید اسناد و مدارک تنظیمی به همراه دفاتر تحریر شده را مطابق با اظهارنامه و مدارک پیوست به سمع و نظر میز مالیاتی و تیم حسابرسی مالیاتی برساند.

حسابداران به جز تسلط به قوانین مالیاتی باید مسلط به روش کسب وکار و یا تولید باشند که بتوانند از حساب های شرکت مطابق با اظهارنامه ارسالی و اسناد و مدارک مربوطه دفاع نمایند و حسابرس مالیاتی و ممیز رسیدگی کننده را قانع و متقاعد نمایند که مالیاتی منصفانه و قانونی را از شرکت مطالبه نماید و از اِعمال ضرایب مالیاتی غیر عادلانه جلوگیری کنند.

دعاوی مالیاتی

برگ تشخیص مالیاتی

به برگه هایی که سازمان امور مالیات نتیجه بررسی های خود را در ارتباط با میزان مالیاتی که افراد و شرکت های باید پرداخت کنند در آن اعلام می کند.

برگ تشخیص مالیاتی شامل موارد ذیل است:
 • -برگ تشخیص مالیات تکلیفی
 • -برگ تشخیص مالیات عملکرد
 • -برگ تشخیص مالیات حقوق

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی برگه ای است که افراد چه به صورت شخصی و چه از طرف خود سازمان امور مالیاتی در اختیار مودیان مالیاتی قرار می دهند. این اظهارنامه هر سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای محاسبه مالیات به سازمان مالیاتی ارائه می دهند. امروزه خوداظهاری الکترونیکی تمام این فرآیندها به صورت متمرکز تحت نظر سامانه انجام می شود.

دعاوی مالیاتی

هیئت های حل اختلاف دعاوی مالیاتی

 • – هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی
 • – هیأت تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی
 • -هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم
 • -هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم

دعاوی مالیاتی اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

یکی از مهمترین دعاوی مطرح شده در سازمان امور مالیاتی، اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی است. مودی ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ  مهلت دارد به برگ تشخیص مالیاتی اعتراض کند. اعتراض به صورت کتبی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم شود. در صورتیکه شروط امورمالیاتی رعایت نشود برگ تشخیص قطعی تلقی می شود.

اگر مودی اعتراض کتبی خود را در موعد مقرر به جای آن که به حوزه مالیاتی اعلام کرده باشد به مرجع دیگری اعلام و حوزه مالیاتی در موعد مقرر از اعتراض مودی مطلع نشده باشد فرض قانونی مبنی بر قطعیت میان درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مطرح و در نتیجه منتهی به صدور برگ مالیات قطعی خواهد شد که از حیث آثار مترتب بر برگ مالیات قطعی و تبعات قانونی آن از جهت وصول مالیات متعلقه بصرف اینکه بعد از انقضاء مهلت اعلام اعتراض کتبی ،اعتراض مودی از مرجع دیگری به حوزه مالیاتی واصل شد نمی توان برگ مالیات قطعی مذکور را بی اثر نمود.

نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی در دعاوی مالیاتی

مودیان مالیاتی می توانند در مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی نسبت به آن اعتراض کنند. نخستین مرحله حل اختلاف مالیاتی توسط مرجع اداری انجام می گیرد. در صورتیکه اختلاف بین مودی و اداره مالیاتی رفع نشود باید پرونده امر برای رسیدگی به هیات مذکور ارجاع شود. با ارائه برگ اعتراض مالیات تشخیصی موقوف الاجرا میشود تا هیات حل اختلاف مالیاتی نسبت به آن رسیدگی و رای صادر نماید. برگ تشخیص غیرقطعی و قابلیت اجرا ندارد.

دعوای مالیاتی

مرجع حل اختلاف دعاوی مالیاتی

برطبق ماده ۱۷۰ قانون مالیات های مستقیم

رسیدگی به اختلافات بین مودی و اداره امور مالیاتی را در صلاحیت ذاتی هیات های حل اختلاف مالیاتی است.

هیات حل اختلاف مالیاتی در موارد زیر با تشکیل پرونده شروع به رسیدگی می نماید:
 • -ارجاع اداره امور مالیاتی:
 • درصورتی که اعتراض مودی در اداره امور مالیاتی به نتیجه نرسد مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود.
 • -شکایت مودی:
 • مودی در موارد زیر مستقیما به رئیس امور مالیاتی یا دبیرخانه هیات مراجعه و با طرح شکایت درخواست رسیدگی میکند:

-مواردی که که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده باشد. در مورادی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند. درخواست استرداد از طرف مودی می تواند در مدت ۳۰ روز از تاریخ اعلام نظر اداره از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند.

-در صورت اعتراض مودی نسبت به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت با مراجعه به دبیرخانه هیات طرح شکایت نموده و درخواست رسیدگی کند.

Tax claims

مراجعه مودیان به هیات حل اختلاف در دعاوی مالیاتی

قانون رسیدگی به اختلافات مالیاتی را در صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی قرارداده است. عدم مراجعه مودی مالیاتی به این گونه هیات ها مشمول جایزه خوش حسابی می داند. طبق ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته و مالیات هرسه سال را در سال ارائه اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور میشود.

دعاوی مالیاتی

اعتراض به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی

برطبق طبق ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم اشخاص زیر می توانند نسبت به آراء قابل تجدیدنظر اعتراض می نمایند:

 • ماموران مالیاتی
 •  مودی

شرایط اعتراض در دعاوی مالیاتی

برطبق ماده ۲۴۷ قانون مالیات مستقیم، شرایط اعتراض به دعاوی مالیاتی بیان شده است که شامل موارد ذیل است:

 • ـ مهلت اعتراض:

مهلت اعتراض ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد.روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود. روز ابلاغ رای هیات و روز اعتراض از محاسبه بیست روز مهلت اعتراض خارج است.

 • -کتبی بودن اعتراض:

برطبق قانون اعتراض منشا اثر دارد که به صورت کتبی ارائه شده باشد. در غیراینصورت، اعتراض به صورت شفاهی باشد قابل قبول نیست.

مراجع رسیدگی به دعاوی مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی
هیات تجدیدنظر

مرجع صالح رسیدگی به آرای تجدیدنظر هیات های بدوی حل اختلاف مالیاتی ،هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می باشد.بنابراین رسیدگی هیات تجدیدنظر فرع بر رسیدگی خیات های بدوی است. هیات تجدیدنظر مالیاتی مرجع رسیدگی به شکایات موضوع تبصره ۵ ماده ۲۴۷ و رسیدگی به اختلافات ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

Tax claims

شورای عالی مالیاتی

یکی از وظایف شورای عالی مالیاتی رسیدگی به آرای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد.آرائی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد در شورای عالی مالیاتی رسیدگی می شود. برطبق ماده ۲۵۱ قانون مالیات مستقیم مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند درمهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی شکایت و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

هیات موضوع ماده ۲۵۱قانون مالیات مستقیم

مالیات های قطعی و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی  شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع کند. رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا می باشد.

Tax claims

 رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری

شکایت در دیوان عدالت عدالت اداری ناظر به حقوق مودی است. اداره امور مالیاتی نمی تواند از آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی در دیوان عدالت اداری شکایت کند. مهلت ارائه دادخواست درخصوص شکایت از آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است. رسیدگی در دیوان  عدالت اداری غیر حضوری است، اما شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین را برای توضیح دعوت کند. رسیدگی دیوان شکلی است یعنی شعبه رسیدگی کننده به ماهیت ورود پیدا نمی کند.

مرور زمان دعاوی مالیاتی

مرور زمان، گذشت مدت زمانی است که براساس قانون بعد از انقضای آن مدت دعوا قابل رسیدگی نیست. طرفین دعوا حق طرح دعوا و شکایت در مرجع قضایی را از دست می دهند. حقی که برای مدت نسبتاً طولانی مورد تعقیب و مطالبه قرار نگرفته و طرفین دعوا نسبت به آن دعوا هیچ ادعایی نکرده‌اند، دیگر حقی ثابت و قابل طلب نیست و شکایت نسبت به آن موضوع در مرجع قضایی قابل طرح نیست. مطالبات و دعاوی بر اساس نوع و موضوع شکایت و مطالبات، دارای مرور زمان های مختلف است و نسبت به نوع و موضوع، چند ماه تا چند سال، شامل قاعده مرور زمان میشوند.

دعاوی مالیاتی

مدت زمان مرور زمان در دعاوی مالیاتی

برطبق ماده ۱۵۷ قانون مالیات مستقیم، نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری کردند یا طبق مقررات قانون مالیاتی مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نیست.

اگر مالیات به هر دلیل از غیرمؤدی مطالبه شده باشد، پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی، مطالبه مالیات از غیرمؤدی در هر مرحله‌ای بی اثر میشود. اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده، ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان میشود.

Tax claims

مرور زمان مالیاتی در مورد مالیات‌ شامل موارد ذیل است:
 • مالیات بر دارایی موضوع قسمت دوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مرور زمان مالیاتی نمی‌باشد.
 • مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ از شمول قاعده مرور زمان خارج می‌باشد.
 • مالیات بر درآمدهایی که مؤدیان آنها مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند:
 • در صورتی که اظهارنامه تسلیم نموده باشند، نسبت به درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده، مدت مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه می‌باشد.
 • اگر اظهارنامه تسلیم نشده باشد، مدت مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه می‌باشد.
 • مالیات بر درآمدهایی که مؤدیان آنها مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نمی‌باشند، مدت مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد.
 • در موارد مطالبه مالیات از غیرمؤدی و با تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی، برای مطالبه مالیات از مؤدی واقعی، اداره امور مالیاتی بدون رعایت مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات مستقیم یک سال از تاریخ صدور رأی، مکلف است مطالبه کند، در غیر اینصورت مشمول مرور زمان می شود.

دعاوی امور مالیاتی

 میزان جریمه‌ مالیاتی در دعاوی مالیاتی

– جریمه‌ مالیات بر درآمد حقوق، طبق مفاد ماده ۹۰ قانون مالیات مستقیم مشمول مرور زمان مالیاتی بوده و مدت آن پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است. جریمه‌ها اعم از جریمه‌های مالیات و عوارض ارزش افزوده، مالیات بر دارایی و سایر منابع مالیات بر درآمد تابع قاعده مرور زمان  نمی‌باشند.

– برطبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم جریمه‌های متعلق با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات مستقیم قابل مطالبه می باشد و در مفاد تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات قانون مالیاتی مستقیم اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ انجام می‌شود و برطبق تبصره ۶ اصلاحیه اخیر مقررات اصلاحی به جریمه‌های ماده ۱۶۹ مکرر سابق تسری یافته است.

مررو زمان در دعاوی مالیاتی در مورد جریمه ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم

در مورد جریمه‌های موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم، موضوع مرور زمان مشخص می‌باشد. جریمه‌های مندرج در متن قانون و مهلت مرور زمان مالیاتی مطابق ماده ۱۵۷ قانون مالیات مستقیم پنج سال است.

برای اجرا کردن قاعده مرور زمان سه شرط لازم است که شامل موارد ذیل است:
 • موضوع مرور زمان
 • مهلت مرور زمان
 • مبدأ مرور زمان

دعاوی مالیاتی

مبدا مرور زمان در دعاوی مالیاتی ازنظر سازمان امور مالیاتی

مبدأ مرور زمان مالیاتی در قانون مشخص نشده است. قانون قواعد مرور زمان جریمه‌ها را به ماده ۱۵۷ قانون مالیات مستقیم ارجاع  داده است. اما در ماده ۱۵۷ مبدأ مرور زمان مالیاتی تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا تاریخ سررسید پرداخت مالیات بوده  است که هیچ یک از آنها نسبت به جریمه‌ها قابل تسری نیست. این موضوع منشأ ایجاد مشکلات اجرایی شده است و اقداماتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور به منظور رفع مشکل و دیوان عدالت اداری صورت گرفته است.

برطبق بند یک بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۹/۲۰۰ تاریخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم برای هر سال به جز دوره‌های زمانی تسلیم فهرست هر دوره با توجه به مقررات ماده ۱۵۷ قانون مالیات مستقیم پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد  تعیین شده است.

مثال مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۳ حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹، مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۹ می‌باشد. بند یک این بخشنامه طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱۰۵ تاریخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۹ ابلاغ شده است.

 

مبدا مرور زمان در دعاوی مالیاتی ازنظر دیوان عدالت اداری

بند یک بخشنامه شماره۱۲۳/۹۹/۲۰۰ تاریخ  ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی در مورد مهلت مرور زمان در دعاوی مالیاتی، طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱۰۵ تاریخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۹ باطل شده است. در دادنامه دیوان عدالت اداری بیان شده است که برطبق  ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم، ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه میشود.

برطبق ماده ۱۵۷ قانون مالیات مستقیم، نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری کرده اند یا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت می‌باشد.

برطبق بند یک بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ تاریخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور که در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم وضع شده است، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام شده است که مغایر با ماده ۱۵۷ قانون مالیات مستقیم است.

بند یک بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸  و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب باطل میشود.

دعوای مالیاتی

رای دیوان عدالت اداری در مورد مرور زمان در دعاوی مالیاتی

رای دیوان عدالت اداری برطبق بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است. برطبق رای دیوان عدالت اداریف متن ذیل به بند یک بخشنامه ذکرشده اضافه شده است:

در راستای اجرای مقررات ماده ۱۵۷ قانون مالیات مستقیم، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده به غیراز تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل می باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور پیرو بخشنامه قبلی مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۹ نمود و با اصلاح قسمت اخیر بخشنامه قبلی و تشریح مقررات ماده ۱۵۷ قانون مالیات مستقیم، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ اعلام شده است.

آخرین بخشنامه مرتبط با موضوع طی شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۹ توسط سازمان امور مالیاتی کشور، مبدأ احتساب مرور زمان را تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد اعلام نموده است که در راستای دادنامه دیوان عدالت اداری می‌باشد. برای رسیدگی و مطالبه جریمه‌های موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم پیشنهاد میشود در اصلاحات آتی تبصره ۷ به ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم اضافه شود. در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم تعیین شده است که مبدأ محاسبه مرور زمان رسیدگی به جریمه‌های موضوع این ماده، تاریخ انقضای مهلت ارائه فهرست معاملات در هر دوره باشد.

وکیل دعاوی مالیاتی

وکیل متخصص دعاوی مالیاتی اوان

از آنجاییکه انجام امور مالیاتی شرکتها نیاز به تخصص و تجربه در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی دارد، قبل از هر اقدام قانونی با وکیل متخصص و باتجربه امور مالیاتی مشورت نمائید.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه امور مالیاتی، دفاع از پرونده های مالیاتی در مراجع حل اختلاف مالیاتی را با وکیل  متخصص دعاوی مالیاتی تهران، وکیل دعاوی مالیاتی مشهد، وکیل دعاوی مالیاتی قم، وکیل دعاوی مالیاتی کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

 

 

 

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*