دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

معامله تاجر ورشکسته در شرکت تجاری

معامله تاجر ورشکسته

معامله تاجر ورشکسته، ۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید:

نیاز به وکیل

شرایط معامله تاجر ورشکسته در شرکت تجاری

معامله تاجر ورشکسته دارای شرایطی است که در قانون تجارت بیان شده است. مبنای معامله تاجر ورشکسته از تاریخ توقف شرکت می باشد. دعوای ابطال معامله تاجر ورشکسته از سوی مدیر تصفیه که نماینده هیات بستانکاران است مطرح می باشد. بستانکاران حق ندارند پس از صدور حکم ورشکستگی به صورت انفرادی دعوی بطلان را مطرح کنند.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • ورشکستگی بر معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف
 • حکم ورشکستگی بر معاملات تاجر ورشکسته در دوره توقف
 • شرایط طرح دعوای بطلان معاملات و تصرفات ورشکسته
 • استناد به ابطال معاملات تاجر ورشکسته بعداز تاریخ توقف
 • دعوای ابطال معاملات تاجر ورشکسته
 • مدیر تصفیه در طرح دعوای ابطال معامله تاجر ورشکسته
 • معامله تاجر ورشکسته قبل از دوران توقف
 • اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته
 • معامله تاجرورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی
 • آثار و نتایج حکم ورشکستگی
 • اثر حکم ورشکستگی در معامله تاجر ورشکسته
 • سوالات حقوقی
 • اثر حکم ورشکستگی بر طلبکاران ورشکسته
 • معامله  تاجر ورشکسته پس از دوران توقف تا زمان ورشکستگی
 • وکیل متخصص شرکتهای تجاری اوان
جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید

اینستاگرام وکلای اوان

آثار ورشکستگی بر معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف

دوره توقف عبارت است از مدت زمانی که بین تاریخی که محکمه برای توقف از پرداخت تاجر در حکم ورشکستگی تعیین می کند و تاریخ صدور حکم ورشکستگی قرار دارد. قانونگذار در ارتباط با معاملاتی که بدهکار قبل از دوره توقف انجام داده اصطلاح قابل فسخ را استفاده کرده است.

در صورتیکه در نتیجه اقامه دعوا از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است. مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد.

دعوای فسخ در مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه پذیرفته می شود. چنانچه حکم فسخ معامله توسط دادگاه صادر شود، محکوم علیه باید پس از قطعی شدن مالی را که موضوع معامله بوده به مدیر تصفیه مسترد نماید و در صورتی که عین مال در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را می دهد.

دعاوی ورشکستگی

آثار حکم ورشکستگی بر معاملات تاجر ورشکسته در دوره توقف

در حقیقت دوره توقف دوره شک و تردید نسبت به معاملات و تصرفات قانونی تاجر ورشکسته می باشد. به همین دلیل قانونگذار درحمایت از بستانکاران احکامی را وضع کرده که برخی از معاملات مصرح را باطل و بلا اثر می کند.

برطبق ماده ۴۲۳ قانون تجارت باید معاملات و تصرفات ذیل را اصولاً باطل نمود:
 • هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
 • پرداخت هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
 • هر داد و ستدی  که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به زیان طلبکاران تمام شود.
 •  شرایط طرح دعوای بطلان معاملات و تصرفات ورشکسته
 • مطرح کردن دعوای بطلان معاملات و تصرفات ورشکسته باید با رعایت شروطی صورت پذیرد.
 • تصرف یا معامله باید :
 • در دوره توقف صورت پذیرفته باشد یعنی دوره ای که بین تاریخ توقف از پرداخت و تاریخ صدور حکم ورشکستگی قراردارد.
 • می بایست در زمره معاملات مذکور در ماده ۴۲۳ قانون تجارت باشد.
 • تصرف و معامله می بایست در رابطه با اموال مدیون باشد.

استناد به ابطال معاملات تاجر ورشکسته بعداز تاریخ توقف

در دعوای بطلان معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف این است که مدیون نمی تواند درمواجهه با شخصی که معامله با او صورت گرفته به این بطلان استناد کند. زیرا قاعده منع ورشکسته از تصرفات حقوقی در اموال خود به منظور حمایت از حقوق هیات طلبکاران او می باشد نه نقض اراده یا حمایت از ورشکسته و طرف معامله او، لذا مابین ورشکسته و طرف معامله او قواعد عمومی قراردادها حاکم خواهد بود و این ماده صرفاً به غیر قابل استناد بودن معاملات مزبور برابر هیات طلبکاران دلالت دارد.

تمام معاملاتی که شخص ورشکسته به جز از موارد احصاء شده در این ماده در دوره توقف انجام می دهد ممکن است توسط دادگاه محکوم به بطلان شوند.

معامله شرکت ورشکسته

دعوای ابطال معاملات تاجر ورشکسته

 • تصرفات و معاملات در زمان توقف صورت پذیرند. بنابراین چنانچه قبل از دوره توقف چنین معامله ای انجام شده باشد نمی تواند موضوع دعوی بطلان قرار گیرد.
 • طرف معامله می بایست در حین انجام معامله بر توقف تاجر از تادیه دیونش آگاه باشد. این شرط را باید شرط اساسی در نظر گرفت و چنانچه برای محکمه علم طرف معامله به توقف تاجر ثابت نشود صدور حکم بطلان جایز نمی باشد.
 • معامله می بایست مربوط به اموال مدیون ورشکسته باشد.
 • می بایست در نتیجه این تصرف یا معامله بستانکاران یا برخی از آنان متضرر شده باشد.
 • تصرف و معامله از طرف تاجر متوقف صادر شده باشد. ثابت کردن تبانی وی و طرف معامله شرط صدور حکم بطلان نمی باشد.

مدیر تصفیه در طرح دعوای ابطال معامله تاجر ورشکسته

دعوای بطلان معامله تاجر ورشکسته از سوی مدیر تصفیه که نماینده هیات بستانکاران است مطرح می شود.

بنابراین بستانکاران حق ندارند پس از صدور حکم ورشکستگی به صورت انفرادی دعوی بطلان را مطرح نمایند. دعوی علیه تاجر متوقف و طرف معامله وی صورت می گیرد.

بعد از صدور حکم ورشکستگی، تاجر یا شرکت ورشکسته به نوعی دچار حجر می‌شود. وقتی یک شرکت محجور قلمداد می شود، طبیعتا نمی‌تواند به  خواست و اراده خود در اموال خود تصرفاتی کند یا حتی از عواید حاصله سودی برای خود درنظر بگیرد. تاجر ورشکسته از زمان و تاریخ  صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی به دست آورده باشد، منع می‌شود.

در تمام اختیارات و حقوق مالی شخص ورشکسته که استفاده از آن موثر در پرداخت و تسویه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

معامله  تاجر ورشکسته پس از دوران توقف تا زمان ورشکستگی

ممکن است بین تاریخ توقف تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی مدت مدیدی اختلاف باشد. هر گاه تاجر بعد از تاریخ توقف معاملات زیر را انجام دهد باطل و بلا اثر خواهد بود:

– هر صلح محاباتی یا هبه و به‌طور کلی هرگونه  نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد، به این معنا که تاجر اموال خود را به‌صورت بلاعوض و بدون دریافت هیچ وجهی به دیگران منتقل کند. برای قانون فرقی نمی‌کند این اموال کالا یا ملک و زمین باشند.

– پرداخت و تسویه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که صورت گرفته باشد.  مثلا تاجر اگر چه می‌بیند دچار اختلال در پرداخت دیون شده ولی یکی از چک‌های طلبکاران را به دلیل رابطه ی خوبی که با او دارد کارسازی می‌کند. در واقع گویی بین طلبکاران خود یکی را بر دیگری ترجیح داده و سهم او را می‌دهد.

– هر گونه معامله‌ای که مالی از اموال منقول و یا غیر منقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود. به عنوان مثال  تسهیلاتی از بانک دریافت کند و مال خود را در رهن و گرو بانک بگذارد.

معامله تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی

وقتی تاجر دیگر پس از دوران توقف نتواند هر معامله‌ای منعقد کند به طریق اولی پس از دوران ورشکستگی، مشخصا صلاحیت و اهلیت معامله را ندارد.

بنابراین از این موقع است که او شرایط اساسی به جهت داشتن یک معامله صحیح را نخواهد داشت و تمام معاملات او از بدو امر باطل و کان لم یکن است. حتی  چنانچه اگر سود یا عواید هنگفتی معامله برای او داشته باشد بازهم توانایی و صلاحیت اخذ و دریافت  آن را ندارد و چنانچه دخل و تصرفی در اموال خود داشته باشد ممکن است با مجازات‌هایی نیز روبه‌رو شود.

در این دوران ورشکسته به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی معرفی و همه امور مالی شرکت یا تجارت او توسط آن نهاد اداره می شود.

جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

آثار و نتایج حکم ورشکستگی

به طور خلاصه، آثار ورشکستگی به قرار زیر است:

 • منع مداخله تاجر در اموال خود.
 • ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
 • بطلان معاملات.
 • حال شدن دیون مؤجّل.
 • سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.
 • تادیه و تامین مطالبات.
 • سلب اعتبار.
 • محرومیت از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران ورشکسته مکلف اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند. تا طلب آنها اثبات شود. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه وظیفه دارند در جریان تصفیه در بعضی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند.

-اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته و برات به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشند، صاحبان آنها می توانند عین اسناد را پس بگیرند.

مال التجاره هایی که در دست تاجر ورشکسته به امانت بوده یا به نامبرده داده شده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند؛

تا زمانی که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته وجود داشته باشد یا تاجر آن ها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذاشته و موجود باشند؛ قابل عودت و استرداد است.

اگر عین مال التجاره ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده وجود داشته باشد اگر قیمت آن پرداخت نکرده  باشد از سمت فروشنده، والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد و عودت است.

اثر حکم ورشکستگی در معامله تاجر ورشکسته

پس از صدور حکم ورشکستگی،

 • تاجر یا شرکت ورشکسته به نوعی دچار حجر می‌شود.

وقتی شرکتی محجور تلقی شود،

 • اصولا نمی‌تواند به خواست و اراده خویش در اموال خود تصرفاتی نماید،
 • یا حتی از عواید حاصله سود و منفعتی را برای خود درنظر بگیرد.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، منع می‌شود.

در تمامی اختیارات و حقوق مالی  فرد ورشکسته که استفاده از آن دارای تاثیر و فایده  در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد که به جای او از تمامی اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

اثر حکم ورشکستگی بر طلبکاران ورشکسته

از زمان و تاریخ صدور حکم ورشکستگی،

 • بستانکاران فرد ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی؛
 • و مدارک مطالبات خود را تسلیم کنند؛
 • تا طلب آنها اثبات شود.

مدیر تصفیه یا اداره تصفیه وظیفه دارند در جریان تصفیه در بعضی موارد، از هیات بستانکاران نظر بخواهند.

اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند سفته، برات و چک، مانند این ها به او داده باشد تا وجه آن را وصول کند و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشند، صاحبان آنها می‌توانند عین اسناد را باز پس گیرند.

در خصوص مال‌التجاره‌هایی که به نزد تاجر ورشکسته به امانت بوده یا به او داده شده تا به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند، مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذاشته و موجود باشد، قابل عودت واسترداد است.

اگر عین مال‌التجاره‌ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده است موجود باشد، در صورتی که بها و قیمت آن پرداخت نشده باشد، از سمت فروشنده وگرنه از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد و برگشت است.

وکیل تاجر ورشکسته

وکیل متخصص شرکتهای تجاری اوان

استفاده از مشاوره حقوقی با وکیل متخصص امور شرکت برای همه شرکتها امری ضروری است.

برای مشاوره حقوقی و نظارت بر انعقاد قرارداد شرکت ها، واحدهای تجاری، تولیدی، صنعتی و بازرگانی با سایر اشخاص و وکالت پرونده های حقوقی با وکیل متخصص امور شرکت ها مشورت نمائید.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی شرکت ها و کلیه خدمات حقوقی شرکت ها با:

 • وکیل شرکت تجاری در تهران،
 • شرکت تجاری در کرج،
 • وکیل شرکت تجاری قم،
 • شرکت تجاری مشهد،

مربوط به گروه وکلای حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

سوالات حقوقی

۱- اگر شرکت با مسئولیت محدود پس از آنکه با موضوع تجاری خودش را معرفی و به ثبت رساند از موضوع خودش خارج شود و عملیات غیر تجاری من جمله معاملات غیر منقول انجام دهد و بعد ادای دیون خود متوقف شود.
آیا می تواند استدلال کند که موضوع من غیر تجاری است وباید دادخواست اعسار پذیرفته شود؟

اگر شرکت با مسئولیت محدود پس از آنکه با موضوع تجاری خودش را معرفی وبه ثبت رساند از موضوع خودش خارج شود و عملیات غیر تجار از شرکتها که دارای شخصیت حقوقی هستند اعسار پذیرفته نمی شود.

۲- در شرکت های تجاری با مسولیت محدود چه کسی می تواند در دستگاه قضایی طرح دعوا کند مدیر عامل یا رییس هیئت مدیره یا هر دو نفر؟

در شرکت های تجاری با مسولیت محدود چه کسی می تواند در دستگاه قضایی طرح دعوی بکند مدیر عامل یا رییس هیئت مدیره یا هر دو نفر در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است.

۳- آیا تراضی طرفین ضمن قرارداد بر تاخیر تادیه اسناد تجاری یا مدنی به بیش از میزان شاخص تورم بانک مرکزی معتبر وقابل مطالبه در دادگاه است؟
  طلبکار شرکت تجاری تصفیه شده به چه کسی می تواند رجوع کند؟

منظور زمانی است که تصفیه و تقسیم اموال طبق قانون انجام شده و شرکت منحل شده است.

تصفیه و تقسیم اموال طبق قانون انجام شده و شرکت اسناد تجاری بعنوان سند دین قابل قبول است. در مورد شرکت منحل شده باید به مدیر تصفیه مراجعه شود.

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
https://oonelaw.com
Bankrupt_merchant_transaction
هیات تحریریه گروه حقوقی اوان

معامله تاجر ورشکسته

مشاوره حقوقی:
۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

آدرس:
خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس،

قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه،

ساختمان سفیران، طبقه ۲

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.

کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

www.oonelaw.com

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*