دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

هرآنچه برای ثبت شرکت تجاری لازم است بدانید

شرکت تجاری
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
 https://oonelaw.com/business-company

مفهوم شرکت تجاری، تعریف شرکت و انواع شرکت های تجاری براساس قانون تجارت و نحوه ثبت شرکت های تجاری از مهمترین موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

وکیل امور تجاری نکات مهم که برای ثبت شرکت های تجاری ضروری است بیان نموده است.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

مدارک لازم برای ثبت شرکت:

 • سهامی عام
 • سهامی خاص
 • با مسئولیت محدود
 • تضامنی
 • مختلط غیرسهامی
 • نسبی
 •  مختلط سهامی
 • تعاونی

شرکت تجاری

به شرکتی تجاری گفته می شود که دو یا چند نفر بر اساس قالب های تعیین شده قانون تجارت با آوردن سرمایه و تاسیس و ثبت شرکت به مقصد تحصیل سود، شرکتی را ثبت می‌کند.

در این نوع شرکت‌ها ی تجاری فعالیت آنها برخلاف شرکت های مدنی صرفاً ماهیت قراردادی ندارد. بلکه در کنار ماهیت قراردادی، ماهیت سازمانی نیز برای آن تعریف شده  است.شرکت تجاری

تعریف شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام،

شرکتی است بازرگانی که سرمایه آن به سهام، تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین میشود.در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

در این شرکت، عبارت شرکت سهامی عام باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.شرکت تجاری

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام

مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکتها:

 • دو نسخه طرح اظهارنامه ی شرکت سهامی عام
 • طرح اساسنامه ی شرکت سهامی عام دو نسخه
 • دو نسخه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی
 • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵%سرمایه، تعهد توسط مؤسسین
 • فتوکپی شناسنامه ی مؤسسین 
مدارک لازم برای تاسیس شرکت سهامی عام
 • دو نسخه اظهارنامه
 • فتوکپی شناسنامه ی مدیران
 • صورت جلسه ی مجمع عمومی مؤسسین دو نسخه
 • دو نسخه صورت جلسه هیأت مدیره (تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)
 • آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه تعیین شده
 • دو نسخه اساسنامه
 • گواهی بانک مبنی بر واریز ۳۵ %سرمایه شرکت
 • ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
تعریف شرکت سهامی خاص

شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین، تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا ذکر شود.شرکت تجاری

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص
 • دو برگ اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهام داران
 • اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران دو جلد
 • دو نسخه صورت جلسهی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد
 • صورت جلسه ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد. دو نسخه
 • فتوکپی شناسنامهی کلیهی سهامداران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری)
 • ارائه ی گواهی پرداخت حداقل ۳۵ %سرمایهی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است.
 • ارائه مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس ادارهی ثبت شرکت ها.
تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود،

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

در نام شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود.

مدارک  لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

دو برگ از مدارک ذیل:

 • تقاضانامه ثبت شرکتها با مسئولیت محدود
 • شرکت نامه
 • اساسنامه
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
 • فتوکپی شناسنامه شرکا و مدیران و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.
تعریف شرکت تضامنی

شرکت تضامنی،

شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. اگر دارایی شرکت برای تأدیهی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود.

در نام شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. شرکت تجاری

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

 • تقاضانامه دو برگ
 • دو برگ شرکتنامه
 • فتوکپی شناسنامه ی شرکا
 • دو نسخه اساسنامه
 • مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .
تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی،

شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یاچند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می شود.

شریک ضامن،

مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

شریک با مسئولیت محدود،

کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط  و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

وکیل شرکت تجاری

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی
 • یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
 •  اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند
 • یک نسخه ی مصدق از اساسنامه
تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایهای است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

در نام شرکت باید عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی
 • یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
 • اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 • یک نسخه ی مصدق از اساسنامه
 • نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
 • سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۴
 • نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه  نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت سهم های غیرنقدی

تعریف شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود.

مسئولیت هریک ازشرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت شرکت نسبی و لااقل اسم یکی ازشرکا باید ذکر شود و در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل و شرکا  و  و برادران ضروری است. شرکت تجاری

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

 • یک نسخه مصدق از شرکت نامه
 •  از اساسنامه یک نسخه مصدق
تعریف شرکت تعاونی

براساس ماده ی۱۷ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل ۵۱ %سرمایه آن به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد. و وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی میتوانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند.شرکت تجاری

تبصره: در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت.

مطابق ماده ۲۶ همان قانون: تعاونیهای تولیدی، شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت و معدن، عمران شهری و روستایی و نظایر این ها فعالیت مینمایند.

برطبق ماده ۲۷ ،تعاونیهای توزیع، عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نمایند.شرکت تجاری

شرکت تجاری

مدارک لازم برای ثبت شرکتهای تعاونی

 • صورت جلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیرهی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت
 • اساسنامه مصوب مجمع عمومی
 • درخواست کتبی ثبت
 • طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
 • رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه سرمایه
 • مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی
 • موافقتنامه تشکیل شرکت یا اتحادیه
 • مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه
 • اولین هیأت مدیره منتخب شرکت تعاونی، مکلف است بعد از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام کند. شرکت تجاری
خدمات تخصصی دپارتمان تجاری گروه وکلای حقوقی اوان
 • ثبت شرکت با توجه به نوع شرکت های تجاری و مقررات خاص هر شرکت
 • شرکت در جلسات شرکت
 • انعقاد قراردادهای شرکت و بررسی آن ها
 • حل و فصل اختلافات تجاری شرکت و شرکا
 • وکیل امور تجاری گروه وکلای حقوقی اوان
 • اخذ مشاوره تلفنی رایگان با وکیل تجاری متخصص
 • مشاوره تجاری حضوری با جمعی از وکلای متخصص تجاری
 • انعقاد قرارداد های تجاری شرکت ها
 • حضور وکیل تجاری در محل شرکت، حضور در جلسات
 • ثبت شرکت ها

 مشاوره حقوقی:۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

#شرکت تجاری

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*