دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

وکیل پیمانکاری

وکیل پیمانکاری
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/contract-lawyer

وکیل پیمانکاری شخصی است که به پیمانکاران و افراد ذی نفع در قراردادهای پیمانکاری و دعاوی مربوط به پیمانکاران مانند تعلیق پیمان ، فسخ پیمان، خاتمه پیمان کمک میکند. با استفاده از وکیل پیمانکاری در ابتدای تنظیم قراردادها از مشکلات بعدی جلوگیری کنید.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • کلیات در مورد قراردادهای پیمانکاری
 • انواع قراردادهای پیمانکاری( وکیل پیمانکاری)
 • مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
 • ادعا و اختلاف در قرارداد پیمانکاری
 • آثار اختلاف در قرارداد پیمانکاری
 • قوانین حاکم بر قرارداد پیمانکاری
 • تاییدات، اختیارات و تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری
 • تعهدات و اختیارات  کارفرما در قراردادهای پیمانکاری
 • خدمات دپارتمان مشارکت و پیمانکاری
 • قوانین و مدیریت قراردادهای دپارتمان مشارکت و پیمانکاری
 • قوانین و مقررات پیمانکاری
 • وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی اوان
کلیات در مورد قراردادهای پیمانکاری

کارفرما: شخصی است که به عنوان یک طرف قرارداد عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار واگذار می کند.

پیمانکار: شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف قرارداد عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد. #وکیل پیمانکاری

قرارداد: رابطه حقوقی بین طرفین است که منشاء تعهد و التزام می باشد، موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولاً ساختن یک دارایی یا داراییهایی است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهند.

انواع قراردادهای پیمانکاری( وکیل پیمانکاری)

قراردادهای پیمانکاری به دوحالت کلی است:

 • قراردادهای مقطوع: در این نوع قرادادهای پیمانکاری با مبلغ مقطوعی به عنوان کل پیمان و یا مبلغ معینی برای واحد هر کار توافق می شود.
 • روش درصد کار تکمیل شده: در این نوع پیمان مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانکار تادیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه ثابتی به پیمانکار پرداخت می شود.# وکیل پیمانکاری
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

مراحل اجرای طرح در موسسات خصوصی و عمومی تفاوت چندانی ندارد و موسسات خصوصی کما بیش در اجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات دولتی تبعیت می کنند، اجرای طرحهای عمرانی در موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است:

مبلغ پیمان: مبلغی است که پیمان براساس آن منعقد می شود و با توجه به شرایط عمومی پیمان مبلغ به آن اضافه یا کسر می گردد

مدت پیمان: مدتی است که پیمانکار تعهد می کند در طی آن کارگاه را تجهیز و عملیات مورد پیمان را اجرا کند. # وکیل پیمانکاری

وکیل پیمانکار

ضمانت نامه انجام تعهدات: در موقع امضای قرارداد پیمانکاری باید ضمانت نامه ای (درحال حاضر به مبلغ اولیه پیمان)از بانک مورد قبول کارفرما طبق نمونه ای که در موسسات رایج است تسلیم کارفرما کند.

ادعا و اختلاف در قرارداد پیمانکاری

 وکیل پیمانکاری بیان میکند که عوامل متعدد تاثیرگذار، گردش مالی بالا، تخصصی بودن کارها، حجم کار، تازگی و نوآوری، حساسیت، موقعیت های مکانی متنوع سبب میشود که پروﮊه های عمرانی پیچیده، یکتا و پویا باشند. چنین شرایطی احتمال بروز اختلافات در مراحل مختلف اجرای پروﮊه را افزایش میدهد. اجرای پروﮊه های عمرانی بدون توجه به احتمال وقوع اختلافات و افزایش قابلیت طرفین قرارداد در حل آنها به سختی میسر خواهد بود. در اینجا لازم است تعریف ادعا و اختلاف و تفاوت انها با یکدیگر را بیان نماییم. ادعا، تقاضای پیمانکار جهت افزایش مدت انجام کار یا پرداخت اضافی میباشد.در حالیکه اختلاف عدم توافق بین طرفین قرارداد در خصوص ادعاهای مطرح شده و یا سایر جنبه های اجرایی قرارداد پیمانکاری می باشد. # وکیل پیمانکاری

آثار اختلاف در قرارداد پیمانکاری

عدم توافق بین طرفین قرارداد و بروز اختلاف اثرات مهمی بر پروﮊه خواهد گذاشت. در صورت بروز اختلافات روابط فیمابین صدمه دیده و تفکر توقف یا تعلیق یا خاتمه شکل می گیرد که در صورت تقویت این تفکر پروﮊه دچار مشکل می گردد.

تعمیق اختلافات به لایه های بالاتر وسطوح دیگر مدیریتی پروﮊه ویا انتقال آن به جریان دادرسی، کل عملکرد پروﮊه را دچار اختلال نموده و عوامل ذیربط پروﮊه نیز ضررهای مالی و اعتباری متحمل می شوند. پرداخت مطالبات مالی پیمانکاران عامل بسیار موثری در اجرای یکنواخت و موفقیت آمیز پروﮊه می باشد. در صورت بروز اختلافات مالی و عدم رسیدگی به موقع آن با توجه به ارزش زمانی پول بنیه مالی پیمانکاران ضعیف می گردد که ساده ترین راه جبران آن از طریق کاهش کیفیت پروﮊه خواهد بود. # وکیل پیمانکاری

قوانین حاکم بر قرارداد پیمانکاری

بر قراردادهای پیمانکاری دو نوع شرایط حاکم است که شامل موارد ذیل است:

 • شرایط عمومی پیمان
 • شرایط خصوصی پیمان

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان، مفاد متن قرارداد پیمانکاری است که شرایط عمومی حاکم برپیمان راتعیین می کند. شرایط عمومی همانطور که واضح به نظر می‌رسد عمومیت دارد و بر کلیه قرارداد‌های پیمانکاری ، صرف نظر از موضوع آن‌ها حاکمیت دارد.# وکیل پیمانکاری

این دسته از شرایط ، شرایط پایه و اساسی انواع قرارداد پیمانکاری هستند و هیچ قرارداد پیمانکاری نمی‌تواند بر خلاف این شرایط تنظیم شود. به عبارت دیگر شرایط عمومی نمونه قرارداد پیمانکاری، تغییرناپذیر هستند و در قالب یک چارچوب کلی، مسئولیت‌ها و وظایف هر یک از طرفین قرارداد و همچنین حقوق هر کدام از آن‌ها را تعیین می‌کنند.

شرایط خصوصی پیمان

شرایط خصوصی پیمان، شرایط خاصی است که به منظورتکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت وماهیت قرارداد پیمانکاری تنظیم شده است. موارد درج شده درشرایط خصوصی پیمان، هیچ گاه نمیتواند مواد شرایط عمومی را نقض کند. این شرایط برخلاف شرایط عمومی ، نقش تکمیل کننده را در تنظیم قرارداد پیمانکاری دارند.بنابراین، این شرایط با توجه به ماهیت و موضوع قرارداد پیمانکاری تنظیم می‌شوند. # وکیل پیمانکاری

تاییدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری

براساس ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار موظف به انجام تعهداتی است که شامل موارد ذیل می باشد:

 • تمام اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ موافقتنامه رامطالعه نموده و از مفاد آن کاملا آگاه شده است.
 • نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح و تجهیزات،ماشین آلات و ابزار اجرای کار طبق مشخصات درمحل یا ازنقاط دیگر، اطمینان یافته است.
 • محل اجرای کار رادیده وبررسی کرده وازوضعیت آب وهوا،بارندگی وامکان اجرای کاردرفصلهای مختلف سال، باتوجه به آمار ۲۰ سال پیش ازتاریخ ارائه پیشنهاد قیمت ودرنظرگرفتن مدت اجرای کار، اطمینان یافته است.
 • از قوانین ومقررات مربوط به کار،بیمه های اجتماعی،مالیاتها،عوارض ودیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است کاملا مطلع بوده است.همچنین متعهد است که همه آنها را رعایت کند.در هرحال مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برعهده پیمانکار است.
 • در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای بالا رادرنظر گرفته و بعدا از هیچ بابت، حق   درخواست اضافه پرداختی را ندارد.
 • به هرحال پیمانکار تایید مینماید که هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعدا در مورد آن استناد به جعل خود نماید.
اختیارات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری

اختیارات پیمانکار به موجب شرایط عمومی پیمان شامل موارد ذیل است:

 • حذف تعهدات قراردادی در صورت عدم تحویل کارگاه
 • انتقال جزئی از پیمان به غیر
 • اختیار عدم موافقت با تعلیق بیش از ۳ ماه
 • تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری

# وکیل پیمانکاری

تعهدات پیمانکار براساس  شرایط عمومی پیمان شامل موارد ذیل می باشد:

 • تعهد پیمانکار به اجرای اصل تعهد (موضوع پیمان)
 • انجام عملیات موضوع پیمان در مدت تعیین شده
 • عدم انتقال پیمان به غیر
 • بیمه نمودن تأسیسات موضوع پیمان
 • دادن تضمین انجام تعهد و حسن اجرای تعهد
 • تعهد به نفع ثالث
 • و سایر تعهدات

وکیل امور پیمانکاری

تعهدات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری

براساس شرایط عمومی پیمان، تعهدات کارفرما معمولآً شامل موارد زیر است:

 • پرداخت هزینه ها
 • انتخاب مهندسین مشاور
 • انتخاب پیمانکار
 • تحویل زمین
 • رسیدگی به صورت وضعیت موقت کار- # وکیل پیمانکاری
 • تحویل موقت کار
 • تحویل قطعی کار
 • رسیدگی به صورت وضعیت قطعی کار

اختیارات کارفرما در قرارداد پیمانکاری

اختیارات کارفرما براساس شرایط عمومی پیمان شامل موارد ذیل است:

 • موافقت با پیش پرداخت
 • تغییر مقادیر کار
 • تغییر مدت موافقت نامه
 • ابلاغ کارهای جدید
 • خاتمه دادن به پیمان
 • کسر جرایم تأخیر
 • فسخ پیمان
خدمات دپارتمان مشارکت و پیمانکاری
 • شناسایی و مدیریت ادعا در پروژه های پیمانکاری
 • وصول مطالبات پیمانکاران
 • پیاده سازی دانش حقوقی با مدیریت پروژه های پیمانکاری
 • بررسی صورتهای مالی و مالیاتی پروژه های پیمانکاری
 • قوانین و مدیریت قراردادها
 • قوانین و مدیریت قراردادهای دپارتمان مشارکت و پیمانکاری- # وکیل پیمانکاری
 • شرایط عمومی پیمان
 • انعقاد و تعلیق پیمان
 • فسخ یا خاتمه پیمان
 • مدیریت ادعا
 • وصول مطالبات

قوانین و مقررات پیمانکاری

در این دپارتمان کلیه قوانین و مقررات و بخشنامه های مربوط به قراردادهای پیمانکاری بیان شده است تا پیمانکاران و کارفرمایان به قوانین ومقررات به روز دسترسی داشته باشند. #وکیل پیمانکاری

قوانین و مقررات بخش پیمانکاری شامل موارد ذیل است:

 • مجموعه قوانین و مقررات پیمانکاری
 • مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی

وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی اوان

با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی اوان تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری اوان مشورت نمائید.سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قراردادپیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیفق پیمان، فسخ پیمان و… را با مشاور حقوقی اوان مطرح نمائید. # وکیل پیمانکاری

فاطمه جعفری: کارشناس ارشد حقوقی

شماره مشاوره حقوقی :۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*

  × واتساپ