دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

 شرایط مطالبه مهریه عقد موقت

مهریه عقد موقت
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:https://oonelaw.com/temporary-contract-dowry

تعیین مهریه عقد موقت ازدواج از ارکان اصلی عقد موقت است. در صورتیکه درعقد ازدواج موقت مهریه تعیین نشود لازم الاجرا نیست. براساس قانون مدنی در ازدواج موقت اگر مهریه ذکر نشود عقد باطل است. اما در عقد ازدواج دائم ضروری نیست که مهریه قید شود.

زوجین بعد از عقد نیز میتوانند با توافق یکدیگر میزان مهریه را تعیین کنند.در ازدواج دائم حتی مهریه مشخ صنشود مهرالمثل و مهرالمتعه وجود دارد. در ازدواج موقت اگر زن در مدت تعیین شده عقد فوت کند مهر از بین نمیرود. همچنین اگر مرد در مدت عقد موقت با و ی نزدیکی نکند مهریه زن از بین نمیرود.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • تعریف عقد ازدواج موقت
 • تعیین مهریه در ازدواج موقت
 • مهریه عقد موقت
 • نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت
 • مطالبه مهریه عقد ثبت نشده
 • مطالبه مهریه و مستثنیات دین
 • منزل مسکونی زوج و مطالبه مهریه عقد موقت و دائم
 • وصول مهریه چقدرزمان میبرد.
 • نحوه وصول مهریه عقد موقت و دائم بعد از طلاق
 • مطالبه مهریه بعد از طلاق
 • محاسبه مهریه عقد موقت
 • مدارک لازم برای دریافت مهریه عقد موقت و دائم بعد از طلاق
 • مطالبه مهریه در دوران عقد موقت و دائم
 • سند اقرار به وصول مهریه
 • شرایط ابطال اقرارنامه وصول مهریه
 • وکیل متخصص طلاق توافقی گروه حقوقی اوان

مشاوره

تعریف عقد ازدواج موقت

عقد ازدواج موقت در قوانین ایران در ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است. نکاح منقطع یعنی نکاح برای مدت معین باشد. در ازدواج دائم زمان تعیین نشده است اما  در ازدواج موقت یا نکاح موقت 

ثبت ازدواج موقت برای زن و مرد الزامی نیست. اما بر اساس ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده ثبت ازدواج موقت در مواردی الزامی و اجباری میشود.برطبق ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد.

نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
 • باردارشدن زوجه
 • توافق طرفین
 • شرط ضمن عقد

تعیین مهریه در ازدواج موقت

بر خلاف عقد دائم، تعیین مهریه یکی از ارکان اصلی عقد موقت است. بر طبق ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی در ازدواج موقت باعث ابطال عقد میشود.همچنین برطبق ماده ۱۰۹۶ همین قانون اگر زن در مدت عقد موقت فوت کند یا شوهر با وی در این مدت نزدیکی نکند، مهریه از بین نمیرود. 

در ازدواج موقت اگر شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را به زن ببخشد باید نصف مهریه وی را پرداخت کند.بر اساس ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی در صورتیکه عقد دائم یا عقد موقت باطل باشد و شوهر با زوجه نزدیکی نداشته باشد زن مستحق مهریه نمیشود و اگر مهریه را گرفته باشد باید به شوهر برگرداند.

مهریه عقد موقت و دائم

 مهر المتعه و مهرالمثل در عقد ازدواج دائم حتی اگرمهریه تعیین نشود وجود  دارد و در صورتیکه مرد بخواهد زوجه را طلاق دهد و مهریه برای وی در عقد دائم تعیین نشده باشد باید مهر المثل و مهرالمتعه را پرداخت کند. اما درعقد ازدواج موقت ، عدم تعیین مهریه باعث ابطال عقد ازدواج میشود. در عقد ازدواج موقت مهریه مهرالمثل و مهرالمتعه به زن تعلق نمیگیرد.

نحوه مطالبه مهریه عقد موقت

برطبق قانون در عقد ازدواج موقت مانند عقد ازدواج دائم زن به محض عقد مالک مهریه خود میشود و میتواند هر گونه دخل و تصرفی در آن انجام دهد. در دو حالت میتوان مهریه را در عقد ازدواج موقت مطالبه نمود.در فرض اول عقد موقت در دفترازدواج ثبت شده باشد که در این حالت وصول مهریه با استناد به سند رسمی دفتر ازدواج آسان است.

مطالبه مهریه عقد موقت ثبت نشده

در عقد موقت که در دفتر ازدواج ثبت نشده است برای وصول مهریه باید به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست مطالبه مهریه را  تقاضا کرد.در یان حالت زوجه باید با ادله اثبات دعوا مانند شهادت شهود و اقرار زوج ادعای عقد موقت را اثبات کند.

بعد از اثبات زوجیت برای مطالبه مهریه در صورتیکه مبلغ مهریه تا ۲۰۰ میلیون ریال باشد به شورای حل اختلاف و در صورتیکه مبلغ مهریه بیشتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد به دادگاه خانواده دادخواست مطالبه مهریه را  مطرح کند.

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید

مطالبه مهریه عقد موقت و مستثنیات دین

 مطالبه مهریه نوعی دین است و برطبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مواردی که جزء دیون محسوب نمیشوند شامل موارد ذیل می باشد:

 • منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.
 • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
 • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
 • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
 • تلفن مورد نیاز مدیون
 • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن وی نباشد.
منزل مسکونی زوج و مطالبه مهریه عقد موقت و دائم

 در صورتیکه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه  به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. 

در صورتیکه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد،مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

مهریه عقد موقت

وصول مهریه عقد موقت و دائم چقدرزمان میبرد؟

برای وصول مهریه در قانون زمان تعیین نشده است. در صورتیکه زوجین موافق طلاق توافقی باشند و در خصوص مهریه به توافق برسند زمان کمتری برای وصول مهریه طی میشود. اما در صورتیکه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا از طریق دادگاه مطالبه شود و در صورت اثبات معسر بودن زوج، اعسار برای پرداخت مهریه قبول شده و سالها برای وصول مهریه به صورت قسطی زمان میبرد. در مدت زمان برای وصول مهریه به عوناملی مانند نوع طلاق، میزام مبلغ مهریه، داشتن وکیل متخصص مطالبه مهریه و اثبات توانایی زوج در پرداخت مهریه بستگی دارد.

مطالبه مهریه عقد موقت و دائم بعد از طلاق

 مطالبه مهریه به نوع طلاق نیز بستگی دارد . در طلاق رجعی  که مرد درخواست طلاق داده است در مدت عده میتواند به زوجه رجوع کند. در طلاق بائن، مرد حق رجوع به زن را در مدت عده ندارد و باید صیغه عقد بین طرفین جاری شود.طلاق توافقی از نوع طلاق بائن می باشد و به این نوع طلاق توافقی، طلاق خلع گفته میشود.

در طلاق خلع زوجه به دلایلی مانند کراهت از شوهر، عسر و حرج ، مالی را به شوهر میبخشد و رضایت مرد را برای طلاق جلب می کند. در طلاق توافقی یا طلاق خلع،مرد حق رجوع به زن را در مدت عده ندارد اما زن میتواند در مدت عده مهریه خود را از شوهر مطالبه نماید.

نحوه وصول مهریه عقد موقت و دائم بعد از طلاق

در طلاق توافقی زوجین  در مورد تمام مسائل مربوط به حق و حقوق خود توافق میکنند. یکی از مسائلی که در طلاق توافقی بایکدیگر به توافق میرسند بحث مهریه می باشد. بعد از توافق در مورد نحوه پرداخت مهریه ، در رای دادگاه  ذکر میشود.

برطبق ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده، تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن، دادگاه میتواند حکم جلب مرد را صادر کند و برای دریافت مابقی مهریه، زوجه باید اموالی را از زوج به دادگاه معرفی کند .ازدواج مجدد زن بعد از طلاق توافقی مانع گرفتن مهریه مورد توافق در گواهی عدم امکان سازش که توسط دادگاه صادر شده است نمی‌شود.

اگر در خصوص اخذ مهریه در طلاق توافقی چک یا سفته از مرد گرفته شود زوجه در صورت عدم پرداخت مهریه میتواند از ضمانت اجرایی چک و سفته استفاده کند و مهریه را وصول نماید. در این مورد میتواند حکم جلب زوج و توقیف اموال وی را از دادگاه درخواست کند.

محاسبه مهریه در عقد موقت و دائم

مهریه در زمان عقد به هر میزان که تعیین شود در زمانیکه زوجه بخ.واهد مهریه خود را مطالبه نماید ، مهریه به نرخ روز محاسبه و پرداخت میشود. برطبق قانون جدید تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن قابلیت اجرایی دارد.در این مورد ، زوجه میتواند به دلیل عدم پرداخت مهریه از طرف مرد، حکم جلب وی را از دادگاه درخواست کند.

برای مازاد از ۱۱۰ سکه بهار ازدای یا معادل آن باید مالی از زوج به دادگاه معرفی و توقیف کند. اگر برای مطالبه کهریه سندی از مرد دریافت نشود و در موعد مقرر مهریه را پرداخت نکند زوجه میتواند دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه ارائه کند.

مدارک لازم برای دریافت مهریه عقد موقت و دائم بعد از طلاق

برای دریافت مهریه بعد از طلاق نیاز به طرح دعوای حقوقی است. برای این مورد نیاز به مدارک شناسایی مانند کارت ملی و شناسنامه است، سند طلاق و مدارک و مستندات که نوع طلاق زوجین و میزان مهریه را ثابت می کند نیز باید ارائه شود. برای طرح دعوا نیاز است دارایی زوج با مدارکی به دادگاه مشخص شود یعنی در صورتیکه ملکی دارد ملک به دادگاه جهت دریافت مهریه معرفی شود.

مطالبه مهریه در دوران عقد

به محض انعقاد عقد ازدواج حقوق و تکالیفی بین زوجین ایجاد می گردد این حقوق و تکالیف اعم از مالی و غیرمالی می باشد. یکی از تکالیف مالی مرد در ازدواج تکلیف وی به پرداخت مهریه همسر خود است.

مهریه حقی است که برای بانوان پس از جاری شدن صیغه نکاح بین زوجین ایجاد می گردد و تفاوتی بین عقد دائم و عقد موقت وجود ندارد بلکه در ازدواج اعم از دائم و موقت زن مستحق مهریه می باشد و می تواند پس از وقوع نکاح، مهریه را مطالبه کند و شرطی برای مطالبه مهریه از جانب زن وجود ندارد بنابراین او حتی در دوران عقد نیز میتواند مهریه خود را مطالبه کند.

برخی از مردم فکر می‌کنند که مطالبه نمودن مهریه از جانب زن به منظور اقدام اولیه برای جدایی می باشد ولی باید گفت که زن حتی بدون اینکه قصد جدایی از همسرش را داشته باشد میتواند مهریه خود را مطالبه نماید.

مهریه عقد موقت

سند اقرار به وصول مهریه

زوجین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه وبرای بخشیدن مهریه زن سند اقرار نامه مهریه را امضاء کرده است در این حالت مهریه دریافت شده محسوب می شود و ادعای بعدی نگرفتن مهریه پذیرفته نمی شود. مگر این که زن ثابت کند که اقرار وی فاسد یا مبنی بر اشتباه و غلط بوده است.

(ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی) زن طی نوشته ای خواه در دفتر اسناد رسمی و یا در نوشته ای (سند) عادی اقدام به بخشیدن مهریه خود کرده باشد و به اصطلاح حقوقی هبه کند.عده ای از قضات معتقدند با عنایت به مقررات هبه، زوجه به عنوان واهب می تواند به آنچه بخشیده با باقی بودن عین آن ها رجوع کند و آرایی هم در این خصوص صادر شده است.

در مقابل عده ای دیگر معتقدند به استناد ماده ۸۰۶ قانون مدنی هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد. در خصوص مهریه های که وجه نقد است به نظر می رسد در عدم امکان رجوع از آن اتفاق نظر وجود دارد زیرا کلی فی الذمه است و هبه در عین مصداق دارد فقط محل اختلاف امکان رجوع از بخشیدن مهریه ای مثل سکه به خودرو و ملک شخصی است البته به نظر ما سکه نیز کلی فی الذمه است و مشمول ماده ۸۰۶ قانون مدنی است.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید
شرایط ابطال اقرارنامه وصول مهریه

 انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر اقرار کننده ادعا کند که اقرار وی فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

اگر شما کذب بودن اقرار را اثبات کنید آن اقرار نامه باطل است و اثری ندارد. همچنین در صورتیکه در اقرارنامه قید شود که تمام مهریه را وصول کردم زوجه میتواند با اثبات اینکه هیچ مبلغی به وی پرداخت نشده است از شوهر خود بابت وصول مهریه شکایت کند.

وکیل متخصص طلاق توافقی گروه حقوقی اوان

نقش وکیل متخصص طلاق در پرونده هایی که در خصوص خانواده و روابط زوجین در دادگاهها مطرح میشود مشخص است. وکیل طلاق توافقی; وکیلی است که علاوه بر اطلاعات کامل که در مورد امور حقوقی دارد; در خصوص قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین تسلط کامل دارد.

پرونده طلاق یکی از پرونده های پرحجم در دادگاههای خانواده می باشد که به دلیل عدم اگاهی زوجین از قوانین حقوقی خانواده دچار مشکلات زیادی در روند رسیدگی پرونده میشوند.

قبل ازهر اقدام قانونی در خصوص طلاق توافقی یا هر نوع دادخواست مطالبه مهریه; دادخواست مطالبه نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند با وکیل متخصص و با تجربه وکیل طلاق توافقی تهران; وکیل طلاق توافقی مشهد; وکیل طلاق توافقی کرج; وکیل طلاق توافقی قم; وکیل طلاق توافقی اهواز; وکیل طلاق توافقی اصفهان; وکیل طلاق توافقی شیراز، وکیل طلاق توافقی رشت مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مشورت نمائید.

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*

  × واتساپ