دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

دادخواست  طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/divorce-on-the-part-of-the-woman

طلاق از طرف زن از جمله دعاوی حقوقی است. دعاوی حقوقی برطبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به وسیله دادخواست صورت میگیرد. موارد طلاق از طرف زن در قانون مدنی شامل وکالت در طلاق اعم از وکالت مشروط و مطلق، عدم پرداخت نفقه از سوی زوج و ناتوانی در پرداخت نفقه، عسر و حرج زوجه و غیبت شوهر بیشتر از چهار سال می باشد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • انواع طلاق در قانون
 • انواع دعوای طلاق از طرف زن
 • مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق
 • امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز از پرداخت
 • موارد حق طلاق زن
 • طلاق خلع
 • طلاق خلعی نوبت اول
 •  گواهی عدم امکان سازش
 • طلاق  از طرف زن در دوران عقد
 • نفقه زن در طلاق به درخواست زن
 • عسر و حرج در طلاق ازطرف زن
 • اثبات عسر و حرج در طلاق از طرف زن
 • تکلیف مهریه  در طلاق از طرف زن
 • طلاق به تقاضای زوجه و حضانت فرزندان
 • مدارک لازم برای طلاق از طرف زن
 • شروط ۱۲ گانه ضمن عقد برای طلاق از طرف زن
 • وکیل متخصص طلاق گروه حقوقی اوان

مشاوره

انواع طلاق در قانون

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره‌ایست که برای پایان‌دادن به زندگی که امکان ادامه و استمراء یافتن امکان ندارد. براساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان‌پذیر است.

انواع دعوای طلاق از طرف زن

طبق قانون مدنی زن از سه طریق می‌تواند به طلاق دست یابد.

طلاق خلع: جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به وی

اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد و به عبارتی کراهت داشته باشد، با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است، با دادن مالی به شوهرش که می‌تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه‌اش باشد نظر و موافقت وی را برای طلاق جلب کند. قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق خلع نام می‌برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع نیست. این نوع طلاق شایع‌ترین نوع طلاق است. اکثر زنان برای اینکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند تمام یا قسمتی از مهریه خود را می‌بخشند.

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق

در این نوع طلاق زن باید جهات قانونی درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند که این موارد عبارتند از:

امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز از پرداخت

برطبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، در صورتیکه زن بتواند عدم پرداخت نفقه را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نمایندۀ وی به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهند کرد.

اثبات عدم پرداخت نفقه یا عجز از آن یکی از بحث‌انگیزترین مسائل قضائی دادگاه خانواده است. زیرا زن با توجه به نفقه گذشته و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می‌کند. اما منظور از نفقه‌ای که خودداری از پرداخت آن ضمانت اجرای طلاق را به همراه دارد اختلاف‌نظر وجود دارد، بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می‌دانند و برخی آن را به نفقۀ آینده محدود کرده‌اند و معتقدند نفقۀ گذشته دینی است مانند بقیه دیون بر عهدۀ شوهر. اما در صورتیکه شوهر حاضر به پرداخت نفقۀ آینده باشد مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد.

موارد حق طلاق زن

برطبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام شوهر به پرداخت نفقه و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عسروحرج زوجه)، ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی شروط ضمن عقد و توکیل به زن برای طلاق به استناد ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی غیبت شوهر به مدت چهار سال.

طلاق خلع

طلاق خلع یا خلعی نوعی از طلاق است که بدین معناست که زن از شوهر خود کراهت دارد یا برعکس شوهر نسبت به زنش کراهت دارد.به بیان ساده تر زن از شوهرش خوشش نمی آید یا شوهر از زنش خوشش نمی آید. اگر زوجه از زوج کراهت داشته باشد یعنی طلاق به درخواست زن باشد، بسته به شرایط باید بخشی از مهریه یا کل مهریه یا حتی بیشتر از کل مهریه مندرج در عقدنامه بذل شود. اگر این کراهت دو طرفه باشد عبارت مبارات به کار برده می شود.

طلاق خلعی نوبت اول

در پرونده ها و دعاوی طلاق و در دادنامه ها و احکام صادره قید میشود عبارت طلاق خلعی، نوبت اول می باشد. همچنین عبارت مدخوله یا غیرمدخوله نیز ذکر می شود مدخوله یعنی خانم در زمان طلاق، باکره  نیست. غیرمدخوله یعنی خانم در زمان طلاق همچنان باکره است. عبارت طلاق نوبت اول، همچنان که از ظاهر آن مشخص است یعنی طلاق برای اولین بار صورت گرفته. البته در صورتی که طلاق دوم باشد نوبت دوم قید میشود.

 گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش زمانی است که زوج خواهان طلاق باشد یعنی طلاق یکطرفه به درخواست مرد مطرح شود یا طلاق توافقی باشد که در این دو حالت دادگاه اصطلاحا گواهی عدم امکان سازش صادر می کند. اما اگر دادخواست طلاق به صورت یکطرفه از جانب زن مطرح شود، حکمی که دادگاه صادر می کند حکم طلاق است.

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن در دوران عقد

اگر زن بخواهد در دوران عقد طلاق بگیرد، لازم است که یکی از شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه معروف به شروط ضمن عقد را ثابت کند. شاید در مواردی حتی با استناد به عسر و حرج و اثبات آن نیز مدت زمان زیادی را برای طلاق گرفتن سپری کند. ماده ی ۱۰۹۲ قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.

نفقه زن در طلاق به درخواست زن

برای مطالبه نفقه ایام گذشته می توان دادخواست حقوقی مطرح کرد. دادگاه خانواده برای تعیین میزان نفقه به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد. اگر زوج از پرداخت نفقه امتناع کند و حکم دادگاه را اجرا نکند، زن می تواند با توجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند عقدنامه اقدام به طرح دعوای طلاق کند.

عسر و حرج در طلاق ازطرف زن

عُسر به معنای سختی و دشواری بوده و حَرَج هم تنگی و فشار معنی می‌دهد. اما در حقوق و فقه اسلامی به معنای هر عملی است که شخص را به تنگنا و سختی بیندازد و انجام دادن یا تحمل آن برایش سخت باشد. اگر ادامه زندگی مشترک، زنی را به عسر و حرج بیندازد، می‌تواند به دادگاه برود و تقاضای طلاق کند. سپس اگر این ادعا در دادگاه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند. اگر هم اجبار ممکن نباشد، زوجه بدون نیاز به نظر و موافقت شوهرش، توسط دادگاه طلاق داده می‌شود.

 اثبات عسر و حرج در طلاق از طرف زن

برطبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در صورتیکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، میتواند به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای طلاق کند. در صورتیکه عسر و حرج در دادگاه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید. در صورتیکه اجبار میسر نباشد زوجه به دستور دادگاه  طلاق داده می‌شود. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب میشود:

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

در صورتیکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

 • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
 • اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
 • محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
 • ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
 • ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

تکلیف مهریه  در طلاق از طرف زن

اگر زن با ادعای عسر و حرج بتواند از شوهرش جدا شود، آن‌ وقت مهریه‌ای هم نمی‌گیرد. باید بدانید که در اشتباهید چون چنین طلاقی حق دریافت مهر را از زن نمی‌گیرد و وی می‌تواند ضمن طلاق، حقوق خود اعم از مهریه، نفقه و اجرت‌المثل را هم بگیرد اما معمولاً در طلاق‌های عسر و حرجی، زنان مهریه خود را می‌بخشند یا حتی شاید مالی را به همسر بدهند تا بتوانند از وی جدا شوند. به چنین طلاقی طلاق خلع می‌گویند. دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و اگر تشخیص دهد که نفرت زن از مرد به اندازه‌ای است که ادامه زندگی برای زن ممکن نیست، حکم طلاق مبنی بر عسر و حرج را صادر می‌کند.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

طلاق به تقاضای زوجه و حضانت فرزندان

قانون طلاق مقررات مربوط به قانون مدنی و قانون حمایت خانواده است. برطبق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده در پرونده طلاق ، اگر قبلا تکلیف حضانت فرزندان مشخص نشده باشد می بایستی در ضمن حکم طلاق نسبت به آن اظهار نظر قضایی شود.

بر طبق قانون حضانت فرزندان تا پایان ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است. ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است. بعد از سنین مذکور حضانت دیگر از نظر قانون موضوعیت ندارد و انتخاب با فرزندان است. اما در اعطای حضانت قاضی باید مصلحت فرزندان را رعایت کند. به این معنی که مهم نیست بچه چند سال دارد و حضانت وی بر طبق قانون با چه کسی است. مهم آن است که قاضی تشخیص بدهد برای کودک بهتر است که نزد کدام یک از والدین باشد.

طلاق از طرف زن

مدارک لازم برای طلاق از طرف زن

 • اصل سند ازدواج
 • اصل شناسنامه زن
 • کپی کارت ملی زن
شروط ۱۲ گانه ضمن عقد برای طلاق از طرف زن

شروط ۱۲ گانه ضمن عقد که در صورت تحقق یکی از آنها زن می‌تواند درخواست طلاق نماید:

 • اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند.
 • اگر زن بتواند سوء رفتار مرد را اثبات کند.
 • اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد.
 • اگر مرد دیوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.
 • مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.
 • محکوم شدن مرد به مجازات ۵ سال حبس و یا بیشتر.
 • اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.
 • غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.
 • محکومیت مرد به هر جرم و مجازات‌های تعزیری و حدی.
 • بچه دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.
 • مفقود الاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.
 • ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود.

وکیل متخصص طلاق گروه حقوقی اوان

نقش وکیل متخصص طلاق در پرونده هایی که در خصوص خانواده و روابط زوجین در دادگاهها مطرح میشود مشخص است. وکیل طلاق وکیلی است که علاوه بر اطلاعات کامل که در مورد امور حقوقی دارد در خصوص قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین تسلط کامل دارد.

پرونده طلاق یکی از پرونده های پرحجم در دادگاههای خانواده می باشد که بدلیل عدم اگاهی زوجین از قوانین حقوقی خانواده دچار مشکلات زیادی در روند رسیدگی پرونده میشوند. قبل ازهر اقدام قانونی در خصوص طلاق توافقی یا هر نوع دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست مطالبه نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند با وکیل متخصص و با تجربه وکیل طلاق  در تهران، وکیل طلاق در مشهد، وکیل طلاق در کرج  مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مشورت نمایید.

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*